Prihláška
právnickej osoby za člena SJF

prihlasujem firmu (organizáciu) za člena Slovenského jadrového fóra. Je mi známy cieľ a poslanie Slovenského jadrového fóra a členstvom v ňom chcem prispieť k plneniu uvedeného cieľa.

Názov firmy (organizácie):

Meno a priezvisko riaditeľa 
(konateľa) firmy:
Rodné číslo:
Poštová adresa 
(firmy – organizácie)
E-mail:
Telefón:
IČO:
DIČ: