Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Úvodník

Vážení priatelia,

dostalo sa Vám do rúk nové periodikum Slovenského jadrového fóra. Dovoľte nám, redakčnej rade, aby sme Vám priblížili naše predstavy o spolupráci s Vami. Chceme, aby sa tieto stránky stali skutočným fórom, kde bude možné vyjadriť názory a prípadnú polemiku na uverejnené príspevky zo všetkých oblastí využitia, používania a vplyvu jadrovej energie, či už ide o energetické, ekonomické, alebo ekologické vplyvy. Na Vaše otázky budú odpovedať odborníci akademickej i odbornej obce, slovenskí i zahraniční. Vaše príspevky, témy do diskusie a otázky budú tvoriť hlavnú náplň tohto periodika a môžete ich zasielať na adresu nášho sekretariátu:

Slovenské jadrové fórum, časopis Energia budúcnosti
ulica Jána Bottu č. 2, 917 00 Trnava

Redakčná rada

Vážení čitatelia,
   
 

dostáva sa vám do rúk časopis, ktorým sa verejnosti po prvý raz predstavuje Slovenské jadrové fórum. Toto združenie bolo ustanovené dňa 20. 7. 2000 ako voľné združenie občanov, odborníkov, ktorí pracujú, alebo majú veľké vedomosti a skúsenosti vo všetkých oblastiach, týkajúcich sa mierového využitia jadrovej techniky, osobitne pre výrobu elektrickej energie. Slovenské jadrové fórum bude spolupracovať s národnými atómovými fórami, ktoré sú ustanovené v štátoch Európy, ako aj s ich európskym združením FORATOM.

 

Pýtate sa aké poslanie si Slovenské jadrové fórum vytýčilo, aké aktivity chce vyvíjať v našej spoločnosti. Vyšším cieľom tohoto združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky vo sfére výroby elektrickej energie, dosiahnutie vysokého stupňa ochrany životného prostredia a dosiahnutie takého stavu v tejto sfére, ktorý bude výhodný pre slovenské hospodárstvo a výhodný pre slovenskú spoločnosť.

Budeme organizovať semináre, konferencie, pracovné stretnutia a iné formy výmeny názorov a faktov, na ktorých mienime diskutovať so všetkými ktorým záleží na spoločenskom a hospodárskom rozvoji Slovenska a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie, na ich politickú príslušnosť a spoločenské postavenie.

Je zrejmé že v združení Slovenské jadrové fórum nás spája myšlienka, že mierové využitie jadrovej energie pre výrobu elektrickej energie, konkrétne ďalšia prevádzka všetkých blokov jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a dostavba blokov 3 a 4 v Mochovciach je cesta, ktorá vedie k dosiahnutiu vytýčeného vyššieho cieľa.

Pretože práve na Slovensku existujú hlasy, ktoré často bez konkrétnych vedomostí, bez konkrétnych údajov, bez akéhokoľvek zdôvodnenia označujú jadrovú energetiku za škodlivú, nehospodárnu, neekonomickú a nepriaznivú k životnému prostrediu chce Slovenské jadrové fórum prispieť k pravdivému obrazu slovenskej jadrovej energetiky. Pri tom chceme uvážiť všetky súvislosti ktoré sú chápané verejnosťou v negatívnych i pozitívnych zmysloch.

Za osobitne dôležité považujeme, aby sa energetika na Slovensku vyvíjala koncepčne. Nepovažujeme za dostatočné, ak sa energetická koncepcia formuluje v horizonte desiatich či pätnástich rokov. To je príliš krátke obdobie pre posúdenie všetkých aspektov vývoja tohoto odvetvia. Vzhľadom na dôležitosť odvetvia palív a energie, ktoré priamo vplýva na bezpečnosť štátu, na ochranu životného prostredia a priamo ovplyvňuje všetky rezorty hospodárstva a tým determinuje životnú úroveň obyvateľstva, považujeme za potrebné aby energetická koncepcia bola vypracované pre dlhodobé obdobie. Slovenské jadrové fórum chce prispieť k formovaniu zásad pre vypracovanie a aktualizáciu dlhodobej energetickej koncepcie.

Z pohľadu ochrany životného prostredia nás prekvapuje, že hoci Slovenská republika podpísala a ratifikovala Protokol o znižovaní emisií skleníkových plynov z Kyotó, nie sú dodnes záväzky z tohoto protokolu konkretizované na oblasti hospodárstva a prípadne aj na jednotlivé podnikateľské subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k produkcii a k emisii skleníkových plynov. Uvedomujeme si závažnosť problému globálnej zmeny klímy. Jej dôsledky môžu spôsobiť nielen zvýšenie teploty, ale aj významné zmeny prírodných podmienok, ohroziť poľnohospodársku výrobu, zmeniť charakter lesných porastov a tým úplne zmeniť náš život.

Slovenské jadrové fórum si uvedomuje a uznáva právo na rozdielnosť názorov. Uvedomuje si tiež, že odlišné názory niekedy môžu vzniknúť na základe obmedzeného prístupu k informáciám, prípadne použitím neúplných či dokonca nepravdivých informácií. Preto vyzývame na dialóg. Vyzývame všetkých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu, či už z titulu svojho pracovného postavenia, z titulu politického poslania, či z dôvodu občianskej angažovanosti majú záujem diskutovať o energetike, o energetickej a palivovej koncepcii, o možnom vývoji slovenského hospodárstva a o ochrane životného prostredia.

Uvedomujúc si závažnosť a dôležitosť uvedených tém by som si na záver požičal heslo Svetovej energetickej rady WEC:

                     Pre energiu zajtrajšieho sveta - konaj dnes!

Ing. Tibor Mikuš
Prezident SJF

Späť na obsah čísla