Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Príprava personálu pre jadrovú energetiku 
na FEI STU Bratislava

Úlohou STU je zabezpečiť kvalitné technické vzdelanie svojich absolventov v príslušnej oblasti. Popri mnohých problémoch , s ktorými školstvo v posledných rokoch zápasí majú univerzity významnú výhodu. Vzdelávajú študentov, ktorí sú vzhľadom na svoj vek (spravidla 18-25 rokov) ešte stále tvárni, s výbornými schopnosťami vnímať, učiť sa, cieľavedome vyhľadávať fakty a súvislosti medzi nimi. Toto obdobie sa už človeku nikdy nevráti a preto ho treba optimálne využiť.
Dokonalá pripravenosť personálu pre jadrové energetické zariadenia (JEZ) si zaslúži významnú pozornosť, pretože vplyv zlyhania personálu na bezpečnosť a ekonomiku prevádzky JEZ môže byť rozsiahly. Úroveň prevádzkového personálu je určená najmä: typovými a charakterovými črtami človeka, úrovňou a požiadavkami školiteľa, motiváciou študenta, praktickými cvičeniami, materiálnymi podmienkami (učebné texty, modely, simulačné programy, …), efektívnosťou výučby (realistický rozvrh, logické postupnosti a nadväznosti vo vedomostiach, a podobne), vysokou úrovňou všeobecného vzdelania, vzťahom k technickým disciplínam (matematike, fyzike a informatike), podloženým teoretickými vedomosťami a zručnosťami.

Prípravu vysoko vzdelaných odborníkov pre energetiku i prevádzkového personálu pre elektroenergetiku treba chápať komplexne. Začína už na stredných odborných školách, prehlbuje sa na univerzitách, pokračuje profesnou prípravou v školiacich stredikách (napr. pre JEZ v školiacom stredisku VÚJE Trnava, a. s.) a završuje samotnou praxou. Pritom je dôležité zabezpečiť aj rekondičné, prípadne rekvalifikačné kurzy v rámci celoživotného vzdelávania.

1.  Príprava absolventov zameraných na jadrovú 
     energetiku na FEI STU

STU je najväčšou i najstaršou technickou univerzitou na Slovensku. Aspoň 50% vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v jadrovej energetike získalo inžinierske vzdelanie na jednej z jej fakúlt. Význam STU po zmenách v roku 1989 vzrástol, nakoľko sa výrazne obmedzili možnosti študovať jadrovú techniku v Prahe alebo v Rusku.

FEI STU sa podieľa na výchove absolventov pre jadrovú energetiku najmä v dvoch odboroch: "Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo" a "Materiálové inžinierstvo". Uplatnenie v energetike však môžu nájsť aj iných odborov fakulty. Pre budúcich inžinierov, ktorí sa chcú špecializovať na jadrovú energetiku v rámci odboru elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo je popri povinných predmetoch z uvedeného odboru k dispozícii ďalších 12 voliteľných predmetov, ktoré môžu absolvovať počas 6. až 10. semestra. Dôležitou súčasťou vo vzdelávacom procese je aj individuálna práca študenta usmerňovaná školiteľom v rámci semestrálnych, ročníkových a diplomových projektov. Predĺženie štúdia na 5,5 roka vytvorilo priestor najmä na skvalitnenie štúdia a úrovne diplomových prác. Predmety orientované v rámci štúdia na jadrovú energetiku sú nasledujúce:

A Bakalárske štúdium (Bc.)
Predmet, semester, týždenný rozsah (prednášky – cvičenia): Urýchľovače a ich využitie (5. sem., 2-2h), Jadrovoenergetické zariadenia (6. sem., 2-2h), Jadrová fyzika a technika (7. sem., 2-3h, Materiály JE (7. sem., 2-2h), Spoľahlivosť a bezpečnosť JE (8. sem., 2-2h), Jadrové reaktory (8. sem.,2-2h). Štúdium končí štátnymi skúškami a obhajobou ročníkového projektu.

B Inžinierske štúdium (Ing.)
Teória jadrových reaktorov (1. sem., 3-2h), Experimenty na jadrovom reaktore (1. sem., 0-3h), Likvidácia JE (1. sem., 2-2h), Kontrola a riadenia JE (1. sem., 2-3h), Experimentálna fyzika reaktorov (1. sem., 2-2h), Dozimetria (2. sem., 2-2h), Prevádzka JE (2. sem., 3-2h). Študenti si v rámci svojej odbornej profilácie môžu zapísať aj dva tzv. fakultatívne predmety. Najčastejšie sú to nasledujúce predmety: Jadrová elektronika (1. sem., 2-3h), Radiačná ekológia (1. sem., 2-2h), Iónové zväzky (2. sem., 2-2h), Metódy a prístroje v ekológii (2. sem., 2-2h), Kvantová elektronika (2. sem., 2-2h). Štúdium končí štátnymi skúškami a obhajobou diplomovej práce.

C Postgraduálne štúdium (PhD.)
V prípade záujmu absolventov o doktorandské štúdium v odbore Jadrová energetika internou alebo externou formou možno si na prehĺbenie poznatkov vybrať 3 z nasledujúcich z predmetov: Jadrová a neutrónová fyzika, Teória a stavba jadrových reaktorov, Prevádzka a bezpečnosť JE, Dozimetria a radiačná ochrana, Materiály a likvidácia JEZ, Štatistické metódy analýzy dát, Elektrická časť elektrární, Ekonomika jadrovej energetiky.

Počty absolventov KJFT FEI STU špecializujúcich sa na jadrovú energetiku sú uvedené na obrázku. Niektoré jadrovo-energeické predmety sa vyučovali na EF SVŠT už od roku 1968 (napr. Atómové reaktory – doc. Petráš, Ing. Haščík), Od roku 1975 končilo prvých 20 absolventov už zameranie Jadrová energetika, ktoré sa v roku 1982/83 transformovalo do medziodborového štúdia Jadrová energetika (prví absolventi 1985). Po ďalšej reorganizácii a zavedení systému voliteľných premetov pretrváva zameranie Jadrová energetika dodnes.

Vývoj počtov absolventov FEI STU Bratislava zamerania "Jadrová energetika" od roku 1975. (Údaje za roky 2000 a 2001 sú len predpokladané)

Súčasný spôsob štúdia na FEI STU umožňuje viac menej slobodnú voľbu pri zápise študentov na jednotlivé predmety. Predmet sa otvára vtedy, ak sa naň zapíše aspoň 10 študentov. Na druhej strane existujú predmety (napr. Jadrovoenergetické zariadenia alebo Urýchľovače a ich využitie), ktoré si v posledných rokoch zapisovalo viac ako 40 študentov. Študenti (mnohí z nich si tieto predmety zapisujú možno aj vďaka exkurziám do EBO, EMO, Viedne a Seibersdorfu) získajú natrvalo i všeobecný prehľad o JEZ, ktorý môžu využiť ako inžinieri v prospech JE vo vzťahu k širokej verejnosti, aj keď nebudú priamo pôsobiť v jadrovom priemysle.
   

3.  Postgraduálne štúdium "Bezpečnostné aspekty 
     prevádzky jadrových zariadení"

FEI STU má mnohoročné skúsenosti s organizáciou a zabezpečovaním postgradnej formy štúdia v oblasti jadrová energetika, ktoré kulminovali koncom 70-tych rokov. Na túto tradíciu sa nadviazalo v roku 1997 novozavedeným dvojsemestrálnym postgraduálnym štúdiom "Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení". Cieľom štúdia je zvýšenie kultúry bezpečnosti prevádzky JEZ ako jedného zo základných princípov jadrovej bezpečnosti. 

Cieľovou skupinou je inžiniersky personál JE, prípadne na ich činnosť naviazaných organizácií s minimálne ročnou praxou.

Štúdium je rozdelené do dvoch semestrov: 1. semester 93 hodín (dve 5-dňové sústredenia), 2. semester 152 hodín (dve 5-dňové sústredenia a vypracovanie záverečnej práce), počas ktorých poslucháči absolvujú prednášky z 8 povinných a 4 voliteľných predmetov: Jadrová bezpečnosť, Jadrovoenergetické zariadenia, Zabezpečenie kvality, Materiálové aspekty JE, Bezpečnostné aspekty technologickej a elektrickej časti JE, Bezpečnostné systémy JE, Havárie, nehody a udalosti s vplyvom na bezpečnosť prevádzky JE, Kultúra bezpečnosti a ľudský faktor. Medzi voliteľné predmety patria: Spoľahlivosť JE, Radiačná bezpečnosť a ochrana pred žiarením, Ekonomické a ekologické aspekty bezpečnosti JE, Požiarna bezpečnosť, Automatické meracie a inšpekčné systémy, Chemické aspekty JE, RAO a likvidácia JE. Štúdium končí Záverečnou písomnou prácou.
   

4.   Medzinárodná spolupráca

Podobne ako vo viacerých oblastiach i v príprave personálu pre JE existuje aj na úrovni univerzít intenzívna medzinárodná spolupráca. V prípade Slovenska sa využíva najmä na zabezpečenie náhradných praktických cvičení a experimentov na reaktore, nakoľko sa výstavba školského jadrového reaktora v Mlynskej doline nepodarilo doviesť do úspešného konca.

Študenti FEI STU navštevujú v rámci svojho štúdia zameraného na jadrovú energetiku nasledujúce zariadenia v okolitých krajinách: Reaktor TRIGA II v Atóminštitúte rakúskych univerzít, Rakúsko (3 praktické cvičenia), školský reaktor Technickej univerzity v Budapešti, Maďarsko (týždňový pobyt), školský reaktor ČVUT, Praha, Česká republika (3 reaktor dni), experimentálny reaktor ASTRA vo výskumnom stredisku Seibersdorf, Rakúsko (jeden deň).

Okrem uvedených krátkodobých pobytov, ktoré sú povinnou súčasťou praktických cvičení sa v poslednom období poskytujú aj možnosti na dlhodobé štúdium v zahraničí: Od roku 1994 chodia vybraní študenti na odbornú letnú trojmesačnú, prípadne diplomovú prax do Brennelementlabor firmy Siemens AG, Erlangen (Nemecko). Od roku 1998 študujú na Fridrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg aj štyria naši študenti, ktorí sa počas posledných 2 rokov štúdia budú orientovať na nové kontrolné a riadiace systémy využívané v JE (štúdium je finančne dotované firmou Siemens AG), ďalší piati študenti študujú v JINR Dubna, Rusko (štúdium je dotované vládou SR).
   

5.   Úlohy univerzít v príprave personálu JE

Z množstva úloh univerzít v príprave personálu pre jadrovú energetiku si dovolíme zvýrazniť nasledujúce: Jadrová technika a energetika je natoľko zložitou oblasťou, že jej existencia je nemysliteľná bez veľkého množstva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Od "kvality" univerzity závisí i kvalita vzdelania jej absolventov. Univerzita má prispievať nielen ku vzdelávaniu, ale i k výchove svojich absolventov. Technická univerzita sa usiluje o výchovu vzdelaných a zodpovedných mladých ľudí s tzv. inžinierskym prístupom k riešeniu problémov. Toto tvorí jeden zo základov kultúry bezpečnosti ako jedného zo základných princípov jadrovej bezpečnosti.

Vysokoškolskí pedagógovia napomáhajú v správnej orientácii študentov v ich ďalšej špecializácii. Tí najlepší dokážu študentov zapáliť práve pre ten svoj odbor, prípadne ich minimálne zbaviť strachu a obáv z jadrových technológií. Ide v mnohých prípadoch o prvý odbornejší kontakt, ktorý býva veľmi dôležitý. Univerzity v súčasnosti ponechávajú študentovi slobodnú voľbu odboru i zamerania.

Univerzity nie sú len zdrojom vzdelávania, ale aj výskumu. Pracovníci FEI STU sa podieľajú na riešení mnohých problémov súvisiacich aj s jadrovou energetikou, či už formou štátnych úloh, priamej spolupráce s praxou, alebo množstvom konzultácií, po ktoré si naši bývalí študenti stále radi prichádzajú.

Prednášky na univerzitách a semináre sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. Akademická pôda je vhodná a aj často využívaná na diskusie s verejnosťou (public relations). Tieto diskusie sú môžu byť garantované vysokou odbornosťou a významne formujú mladú generáciu.
   

Záver

Vzdelávací proces na Slovensku v oblasti prípravy personálu pre jadrovú energetiku je pomerne špecifický a súvisí s určitým vývojom a históriou v tejto oblasti. Odhliadnuc od všetkých problémov možno konštatovať, že personál našich JE pripravený na výbornej úrovni, čo pravidelne potvrdzujú i závery rôznych medzinárodných misií, hodnotiacich i túto oblasť. Významný podiel na tomto stave majú aj slovenské vysoké školy.
  

Literatúra

Slugeň, V., Haščík, J.: Príprava prevádzkového personálu pre nemecké a slovenské JE. In: Energetika 44, 1994, s.58-60

Slugeň, V., Kuchta, Ľ., Dugovič, M., Urban, F.: Príprava prevádzkového personálu JE. In: EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, Vol.4, No.5, 1998, s.52-53

Slugeň, V.: Aktuálne problémy s výučbou fyziky a uplatnením fyzikov vo svete. In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky 52, 1998, s.39-41

Autori: Slugeň, V., Lipka, J., Haščík, J., FEI STU, Bratislava
október 2000

Späť na obsah čísla