Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Transformácia energetiky -aké sú ciele?

(Úmysel rozdeliť elektroenergetiku na viaceré subjekty 
- Prenos, Distribúcia, Jadrové, Klasické, Vodné, Opravárenské aktivity, atď.)

Je takmer slovenskou špecialitou, že ak sú niekde problémy, tak začneme hneď všetko zvaľovať na organizačnú štruktúru. Súčasné úmysly rozdeliť fungujúcu energetiku na viacero subjektov nemá za sebou analýzu hodnú takého rezortu, akým je energetika. Naopak slovenská energetika je vzhľadom na jej rozmery a v porovnaní s inými elektrárenskými spoločnosťami dosť atomizovaná a jej ďalšie delenie nedáva predpoklad racionalizácie, ale zvlášť pri morálke, aká teraz v podnikateľskom prostredí vládne to bude práve naopak.

Je viac ako pochopiteľné, že rôzne firmy a firmičky, ktoré dodávajú energetike celé výrobné celky, alebo rôzne služby (hlavne opravárenské, ale nielen) by chceli, aby každá dodávka bola predmetom nového cenového rokovania. Pri existencií väčšieho celku sú zo svojho pohľadu "znevýhodnení ", pretože každá veľká dodávka je dohodnutá pre celok a podľa možností aj s množstevným rabatom. Dodávatelia plynových turbín nemôžu a nechcú byť spokojní, ak vidia jadrový blok, ktorý dokáže nahradiť niekoľko takýchto turbín a odbyt takýchto turbín nie je dostatočný. Najlepšiu odpoveď na ďalšiu atomizáciu energetiky dávajú, podľa môjho názoru, tieto protiotázky.

Čo by malo byť cieľom takejto formy transformácie - rozdelenia fungujúcej elektroenergetiky na viacero subjektov?

1. Nižšia cena elektrickej energie?
Zníženie ceny elektrickej energie neprichádza do úvahy práve naopak. Cena elektrickej energie podlieha vplyvom inflácie, devalvácie, eskalácie na palivo, menej vodnatý rok, odpisy vplyvom nových investícií a podobne. Od roku 1990 sa cena elektriny neriadila týmito ekonomickými pravidlami.

2. Vyššia spoľahlivosť dodávky elektrickej energie?
Rozdrobením celku na viacero subjektov sa spoľahlivosť nezvyšuje.
Toto potvrdzujú aj teoretické aj praktické skúsenosti. Integrovaný kompaktný celok nemá "rozhrania "a nevyžaduje náročnú kooperáciu samostatných subjektov, čo sú faktory indikujúce chyby a poruchy.

3. Zlepšenie možnosti dozoru z pohľadu vrcholových štátnych orgánov?
Rôzne úrady štátnej správy teraz riadia v zásade štyri subjekty elektroenergetiky (ZSE, SSE, VSE, SE)a nechali ju padnúť takmer až na dno. Po zriadení viacerých akciových spoločnosti nie je predpoklad, že to pôjde lepšie. Zavedenie tzv. samoregulovanej energetiky nie je zatiaľ urobené nikde na svete. Hlavne v prípade Slovenska, ktoré dováža takmer 90 % všetkých primárnych palív by bolo určitým rizikom nechať všetko na samoreguláciu.

4. Riešenie zamestnanosti či prezamestnanosti?
Mzdové náklady v SE činia okolo 8 % z celkových tržieb a aj rozvodné podniky sú pod hranicou 10 %. Ani radikálne znižovanie stavov nerieši zatiaľ znižovanie nákladov v energetike (hoci aj tu sú určite rezervy).

5. Zlepšenie postavenia energetických subjektov pri totálnom otvorení trhu s elektrickou energiou v budúcnosti?
Rozdrobenie výrobnej základne na viacero subjektov nedáva dobrú základňu pre budúce obdobie otvoreného medzinárodného trhu s elektrickou energiou. Silný subjekt je schopnejší odolávať veľkej konkurencií.

6. Riešenie obrovskej zadlženosti energetiky?
Rozdelenie energetiky na viacero samostatných subjektov nerieši dlhy. Dlhy sa musia splatiť a nie rozdrobiť. Ak by sa malo rozdrobením pripraviť prostredie pre vstup zahraničného kapitálu, ktorým by sa jednorázovo splatili dlžoby, treba uvažovať aj s tou eventualitou, že zahraničný investor bude vyžadovať návratnosť investovaného kapitálu a ročne bude požadovať primeraný zisk. Dlhy sa zmenou majiteľa nerušia - pokiaľ sa neurobí účelový bankrot.

7. Zlepšenie podmienok na získanie úverov?
Úverové podmienky sú veľmi závislé od rizika splácania daného úveru. Integrovaný podnik má oveľa vyšší rating ako rozdrobené organizácie. Risk zo splácania úveru je oveľa vyšší, pretože jednotlivec je zraniteľnejší. Po rozdrobení maďarskej energetiky v správe analytickej skupiny Financial Times sa konštatuje: zmena štruktúry v maďarskej energetike sa odrazila nepriaznivo vo všetkých finančných hodnoteniach a posunula ju na koniec väčšiny rebríčkov hodnotiacich kritérií.

8. Privatizácia?
Zmena vlastníctva nemôže byť cieľ transformácie energetiky. Zmena vlastníctva by mala byť iba prostriedok. Čo sa týka vlastníctva napríklad:

  • Energetika v USA je takmer z 80 % v súkromných rukách, ale legislatíva je oveľa prísnejšia, ako na Slovensku. Elektrárenské spoločnosti nemôžu realizovať investičný program podľa ľubovôle. Okrem toho dostanú predpísané palivo a rodiny s nízkym príjmom majú oveľa nižšiu tarifu.
      

  • Energetika v severských krajinách je hodnotená ako najviac decentralizovaná, avšak obyvateľ v Dánsku si nemôže vybrať spôsob vykurovania svojho rodinného domu v osobnom vlastníctve, pretože sú vyčlenené oblasti, kde je umožnené vykurovanie súkromných domčekov iba s centralizovaného zásobovania teplom, inde iba plynom a iba na zvyšku územia, ktoré nie je plynofikované, možno vykurovať svoj domček elektrinou, alebo vykurovacím olejom.
      

  • Energetika vo Veľkej Británii je "vzorom "v deregulácií i napriek tomu vláda v januári 1998 zastavila s okamžitou platnosťou vydávanie povolení na stavbu paroplynových elektrární a takto chce "dobrovoľne " prinútiť elektrárenské spoločnosti POWERGEN a NATIONAL POWER, aby odoberali domáce uhlie.
      

  • Vláda v SRN dáva vysoké štátne subvencie uhoľným spoločnostiam, aby boli schopní konkurovať austrálskemu uhliu (Ruhrkohle dostali 5 mld USD v roku 1997, to je viac ako je ročný rozpočet SR), a cena elektriny je pritom oveľa vyššia ako na Slovensku.

Ak by sa začalo s veľkou transformáciou a následne s privatizáciou treba najprv pripraviť legislatívu -nie novelizovať súčasnú, ale vypracovať novú, ktorá by určovala pravidlá pre nové subjekty.

9. Zvýšenie produktivity jednotlivých elektrární?
Slovenské elektrárne, a. s. ani ako celok nedokázali pri súčasnej cenovej úrovni realizovať program zvyšovania účinnosti, napríklad nasadzovaním regulovaných pohonov veľkých motorov a to z nedostatku investičných prostriedkov. Ak sa celok ešte rozčlení, disponibilné prostriedky na rôzne projekty sa výrazne zmenšia.

10. Zavedenie konkurencie?
Rozdelenie výroby do viacerých spoločností nastolí konkurenciu iba zdanlivo. Jednotlivé výrobné zdroje majú rôznu funkciu v sústave a iba máloktoré si môžu skutočne konkurovať. Okrem toho výstupný produkt je pohotový výkon, ktorý môže dosiahnuť iba sústava zdrojov rôznych druhov v závislosti od rýchlosti nábehu, rozsahu regulačného výkonu, dĺžky opráv v roku, poruchovosti, zabezpečenia dynamickej stability prenosovej sústavy, schopnosti regulovať napätie a podobne.
Teória potvrdená v Anglicku hovorí, že pre ozajstnú konkurenciu je potrebných aspoň 5 nezávislých subjektov (Pozor nie elektrární!!) V Anglicku sú dominantné dva výrobné subjekty National Power a Powergen, ktoré "diktujú "cenu na základe svojich marginálnych nákladov.

11. Prispôsobenie sa zahraničným energetickým štruktúram?
Ako zlý príklad zo zahraničia nech nám "slúži "energetika v Maďarsku. Po sprivatizovaní jednotlivých elektrární zahraničnými investormi nastalo všeobecné zvyšovanie cien. Nič iné sa nezmenilo. Maďarská energetická sústava ďalej nemá dostatočný výkon pre sekundárnu reguláciu a stavba takéhoto výkonu je viazaná na ďalšie zvyšovanie ceny elektriny. Ak by sa pristúpilo k tak drastickému kroku, je potrebná dôkladná analýza a prístup ako bol použitý na príklad v Anglicku, kde privatizácia trvala niekoľko rokov a bola vykonávaná 5-timi svetovými konzultačnými firmami (Coopers&Lybrand, Artur Andersen, Price Waterhouse, Ernst&Young, Black and Veatch) s pomocou mnohých ďalších. Analyzovať dopady treba z hľadiska vyššie uvedených otázok a zvážiť ďalej dopady na životné prostredie, cash flow, zamestnanosť, čo s uviaznutými nákladmi, delenie dlhov, úverov a hlavne dopad na ceny elektrickej energie. Finančné dopady so zmeny ratingu sú spomenuté vyššie.

Čo by bolo potrebné okamžite vykonať na ozdravenie energetiky? Okamžité ZRIADENIE REGULAČNÉHO ÚRADU. Jeho zriadením de jure bude ešte chvíľu trvať, kým začne fungovať aj de facto. Treba si zobrať príklad zo zahraničia. Tam kde takéto úrady fungujú, funguje aj energetika a to bez dlhov. Nový úrad musí mať kompetencie pre celý energetický komplex nielen pre elektroenergetiku (uhlie, plyn, voda).

V súčasnosti máme možnosť z diaľky pozorovať rôzne "odborné " skupiny, ktoré sa snažia navrhnúť novú štruktúru energetiky. Aký je cieľ tejto reštrukturalizácie? Schovávať sa za Smernicu EU 96/92 nie je možné, pretože táto nehovorí nič o právnickom, či fyzickom usporiadaní energetických spoločností. Jej nesprávnu interpretáciu môžeme denno-denne vidieť v rôznych príspevkoch "tiež odborníkov". Je pravdou, že sú krajiny, ktoré oddelili prenosovú sústavu od výrobných aktivít aj fyzicky (Holandsko, Španielsko, Veľká Británia, avšak väčšina krajín to tak neučinila. Prístup Nemecka je úplne opačný. Naopak, podľa vyjadrenia viceprezidenta RWE AG Joachima Strassburga na konferencií POWERGEN vo Frankfurte v júni 1999 (výrobca elektrickej energie, vlastník časti prenosovej sústavy, kde operuje a dodávateľ elektriny na všetkých napäťových úrovniach a je najväčším predajcom uhlia v Európe a druhým najväčším obchodníkom s uránom) sa táto spoločnosť nebude zbavovať prenosovej sústavy, ale k predmetu svojho podnikania sa chystajú pribrať aj plynárenstvo, telekomunikácie, vodárenstvo a nakladanie s odpadmi.
Táto spoločnosť potom bude poskytovať takmer všetky služby pre zákazníkov v jednej kancelárií. Jej sila je dostatočne veľká už teraz, je to 6 najväčší koncern v SRN, ktorý má dostatok finančných síl na expandovanie aj do zahraničia. V Maďarsku vlastní 30 % distribúcie s elektrickou energiou.

Hlavný problém, ktorý si kladie Smernica za cieľ je vytvorenie trhu s elektrickou energiou vo vnútri EÚ medzi jednotlivými elektrárenskými spoločnosťami, a nie medzi elektrárňami. Elektrárenské spoločnosti si za určitých podmienok môžu a vedia konkurovať - nie však vždy a za každú cenu.

Záver

Je pravda, že nie všetko funguje v slovenskej energetike úplne bezchybne. To čo treba napraviť sa však nedá vyriešiť iba zmenou organizačného usporiadania. Hlavné problémy treba odborne riešiť, ale nie formou diskusie a hlasovaním iba v politických kolektívoch, ale odstraňovaním základných príčin vzniknutých problémov.

Autori: Hanzel, A., SE, a. s., Bratislava
október 2000

Späť na obsah čísla