Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

10 rokov JE V1 Bohunice
(Alebo - čo nám radí náš zdravý rozum?)

Porovnanie prevádzkových výsledkov jadrovej elektrárne V1 v Bohuniciach s ostatnými jadrovými elektrárňami v celom svete za posledných 10 rokov.

Žiadna jadrová elektráreň nebude fungovat večne a príčin na ukončenie jej prevádzky môže byť niekoľko. Prirodzená je, keď skončí jej prevádzkova životnosť. Horšie je ak sa stane neekonomickou a teda konkurencie neschopnou. Neprirodzenými, ale logickými dôvodmi sú napríklad aj politické rozhodnutie, havária s neodstraniteľnými následkami, odobranie, rsp. nepredĺženie prevádzovej licenzie. Hodnotiť a porovnávať sa navzájom je životný prirodzený proces, aj keď ho vlastne nikto nemá rád, hlavne keď sa ho to bezprostredne dotýka. Hodnotiť jadrové elektrárne nie je jednoduché, preto že ich je veľké množstvo /v súčastnosti vyše 430/, ako aj preto že existuje viacero typov jadrových elektrární, ktorých základne projekty sa líšia kardinálne. Hodnotením jadrových elektrární sa taktiež zaoberá viacero renomovaných inštitúcií. V USA je to INPO /Institute of Nuclear Power Operation/, vo Francúzsku Nucleáre Inspectorate, a taktiež to robí každý štátny jadrový dozor /v Slovenskej republike Úrad jadrového dozoru/. Na medzinárodnej úrovni sú akceptované dva základné prístupy. Prvým je hodnotenie Medzinárodnej Agentúry pre Atómovú Energiu /International Atomic Energy Agency/ ako vládnej organizácie, pobočky OSN so sídlom vo Viedni. Druhým je hodnotenie Celosvetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO /World Association of Nuclear Operators/. Samotné hodnotenie jadrových elektrární taktiež môže byť zamerané na rôzne oblasti, niekedy viac na projekt elektrárne, ktoré vyúsťuje do stanovania pravdepodobnosti poškodenia aktívnej zóny reaktora v prípade aj ked veľmi málo pravdepodobnej poruchy, takzvanej hodnoty CDF. Inokedy na úroveň prevádzkovania a dosahované výsledky. Pre dosiahnutie týchto cieľov má IAEA ako aj WANO svoje programy a spracované podrobné návody. Jedným z nich sú bezpečnostné misie /v IAEA známe ako OSART a iné /, vo WANO známe ako WANO Peer Reviews. Tieto sú však náročné a bývajú organizované na jednotlivých jadrových elektrárňach vždy po niekoľkých rokoch. Sú to vážne previerky, ktorých výsledky sú celosvetovo rešpektované a napríklad v USA iba samotný fakt, že jadrová elektráreň absolvuje pravidelné previerky INPO rsp. WANO Peer Review znamená značné ekonomické úspory, ktoré jej poisťovacia spoločnosť prizná!

Vedúci pracovníci však potrebujú aj operatívnejšie hodnotenia, a pre také možnosti má WANO celosvetovo uznaných desať základných prevádzkových ukazovateľov /WANO Performance Indicators/, ktoré sú vyhodnocované každý štvrťrok. Ukazovatele sú zostavené tak, že dokážu efektívne navzájom porovnať aj rôzne typy jadrových elektrární, ako aj v ľubovoľných čiastočných kombináciách. Sú to: 

1 - Unit Capability Factor /UCF/ - Koeficient pohotovosti bloku,
 
2 - Unit Capability Loss Factor /UCLF/ - Koeficient neplánovaných znížení výkonu bloku,
 
3 - Unplanned Automatical Reactor Scrams per 7000 hours critical /UA7/ - Počet neplánovaných automatických odstavení reaktora,
 
4 - Safety Systems Performance /SSP/ - Koeficient prevádzkyschopnosti bezpečnostných systémov,
 
5 - Chemistry Index /CY/ - Koeficient chemického indexu,
 
6 - Collective Radiation Exposition Dose /CRE/ - Klektívna dávka ožiarenia pracovníkov JE,
 
7 - Thermal Power /TP/ - Koeficient využitia tepelného výkonu reaktora,
 
8 - Nuclear Fuel Reliability /FRI/ - Koefisient spoľahlivosti jadrového paliva,
 
9 – Volume of Solid Radiactive Waste /RWW/ - Objem spracovaných tvrdých rádioaktívnych odpadov
 
10 - Industrial Safety Accident Rate /ISAR/ - Koeficient pracovnej úrazovosti personálu JE.

Vo vyhodnoteniach ukazovateľov používame viaceré jednotky, ktoré nie sú bežne v spoločnosti dosť známe /preto ich tu spomínam/ vychádzajúce z pracovných metód štatistiky. Sú v mnohých porovnaniach užitočnejšie, pretože lepšie dokážu ukázať aj prípadný progres a trendy. Sú to hlavne MEDIAN, čo je hodnota veličiny dosahovaná na úrovni prvých 50 percent hodnotených jednotiek /v našom prípade blokov jadrových elektrární/. Ďalej je to hodnota BEST QUARTILE, a WORST QUARTILE, čo sú hodnoty ukazovateľov na úrovni najlepších a najhorších 25 percent, no a samozrejme aj bežne známy ARITMETICKÝ PRIEMER /MEAN, rsp. AVERAGE/. V hĺbkových interných analýzach WANO dokonca hodnotíme aj BEST TEN a WORST TEN – čo je najlepších a najhorších desať percent, a ich trendy, kde sú veľmi zaujímave výsledky, aj keď tie neboli zatiaľ zverejňované, napriek tomu že sú veľmi pozitívne. Dokazujú celosvetový trend zlepšovania prevádzkových výsledkov jadrových elektrární vo svete aj v takých pozoruhodných oblastiach ako lepšie výsledky tých najlepších elektrární /Best Quartile a Ten/ ale taktiež zlepšovanie výsledkov aj tých ktorí sú „na chvoste“ teda /Worst Quartile a Ten/. Naše skúsenosti vo WANO potvrdzujú, že program prevádzkových ukazovateľov WANO je už trvalým zdrojom prakticky všetkých riaditeľov jadrových elektrární na celom svete a že sa ním pravidelne zaoberajú. Pre riaditeľa JE je už prirodzená otázka, ktorú si pravidelne z času na čas kladie po spoločne so svojimi najbližšími spolupracovníkmi – „Kde sme v porovnaní s inými a prečo nie sme lepší?“ 

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach bola v minulosti /a často je ešte aj dnes/ terčom rôznych mediálnych útokov, zvyčajne skôr negatívnych. Kedže žiaľ nie je bežné, že média ponúknu vždy objektívne hodnotenia rsp. aspoň možnosť sa vyjadriť aj „druhej strane“ /a to platí celosvetovo a nie iba pre jadrovú energetiku/ - dovoľte mi porovnať výsledky JE V1 na celosvetovej úrovni a to za posledných desať rokov, čo znamená, že nie sú tam ani náhodné a ani krátkodo- bé vplyvy. Pravda je nesmierne dôležitá. Možno to pomôže čiatateľom orientovať sa v jednoduchom hodnotení a odpovedat si sebe samému na stručnú ale dôležitú otázku. 

Je jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach DOBRÁ alebo ZLÁ? 

Hodnoty sú čerpané z databáz WANO, INPO ako aj zo zdrojov Atómových elektrární Bohunice a Slovenských Elektrární, a.s. s láskavým povolením ktorých sú dané hodnoty aj publikované. Hodnoty sú mnoho krát overované a nie je problémom ich znovu krížovo skontrolovať. Ako vidieť z priloženého obrazku v niečom je JE V1 lepšia a v niečom horšia. V podstate sa tie plochy asi kryjú

Ale to sú hodnoty WANO, ktoré sa nachadzajú na hranici Mediánu – to znamená na úrovni prvých 50 percent hodnotených JE. Teda môžeme skonštatovať, že elektráreň V1 dosahuje dlhodobo výsledky ako prvá lepšia polovica jadrových elektrární vo svete. Ale to ešte nie je všetko, pretože celosvetové výsledky prevádzkových ukazovateľov majú extrémne pozitívny trend za desať rokov! A v podstate V1 im s trendom stále stačí v dychu... Pekným príkladom je USA. Tam je v posledných rokoch priemerná hodnota UCF viac ako 88 %, pričom v r 1980 bola priemerná hodnota 57,6 %. Dnes 97 % všetkých JE v USA prevádzkuje bloky na úrovni UCF viac ako 70 % alebo vyššej, pričom pred 10 rokmi to dosahovalo iba 19 % blokov. 87 % blokov malo napríklad v r 1999 UCF 80 % alebo viac, pričom v r 1980 to malo iba 6 % blokov! Tento úspech je postavený na štyroch základných faktoroch ako sú efektívne modifikácie na JE, vylepšené prevádzkové a opravárenské techniky a pristupy a zvýšená pozornosť výcviku personálu.

Jedna z možností, ako uľahčiť hodnotenia riaditeľom JE a celkove všetkým ktorí sa o tieto zaujímajú, je tiež používanie Indexu INPO, ktorý sa snaží skĺbiť všetky partikulárne ukazovatele do jedného čísla. Najdôležitejšie v takomto hodnotení ani nie je samotná hodnota indexu, aj keď určite aj tá skoro všetkých zaujíma, ale jeho časové sledovanie a hodnotenie. Vychádza to z jednoduchých záverov, že každá jadrová elektráreň ma svoje špecifické podmienky a taktiež svoje problémy. Preto hlavný dôraz nie je stavaný na tom že či ešte existujú aj horší od nás, ale aký je náš trend, či sa mi sami zlepšujeme, alebo zhoršujeme! Keď sa napriklad pozrieme na graf indexu INPO v porovnaní pre WANO „Median“ reaktorový blok a Bohunickou jadrovou elektrárňou V1 za posledných 10 rokov, vidíme, že jej výsledky sú poznačené rekonštrukčnými prácani /Malá Rekonkštrukcia v rokoch 1991 – 93, a Postupná Rekonštrukcia v rokoch 1996 – 2000/. Iste, niekto môže namietať, že určite aj iné jadrové elektrárne boli vynútené robiť veľké rekoštrukcie, to je pravda - ale bolo ich iba niekoľko, (dajú sa spočítať na prstoch rúk) a už určite nie 215.

Prečo práve 215? Pretože to je približne polovica z dnes prevádzkovaných reaktorových blokov, a kde si ten graf lepšie „preložíte do Slovenského jazyka“ – vyplýva Vám z toho že jadrová elektráreň V1 je vo veľmi dobrej zhode /Podľa Indexu INPO/ s výsledkami lepšej polovici všetkých jadrových elektrární vo svete. Inými slovami – tá druhá polovica je podľa výsledkov HORŠIA jako je JE V1. Ale tu si treba znovu pripomenúť tie dve obrovké rekonštrukčné práce. S prepáčením za prirovnanie, ale je to ako keby boli Bohunice za posledných desať rokov súťažili v behu na maratón no na chrbe mali oproti ostatným, ktorí bežali len v trenírkach osem krát plný batoh, ktorý sa volal “Malá“ a „Postupná Rekonštrukcia“. Čo to znamená? To vôbec ešte neznamená že tá druhá polovica jadrových elektrární je ZLÁ, ale naopak JEDNODUCHO TO ZNAMENÁ IBA, ŽE JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V1 JE VEĽMI DOBRÁ !

V posledných rokoch je možné v jadrovej energetike badať výrazné trendy v zoskupovaní energetických spoločností /až na nedzinárodnej úrovni/, zlepšovanie a zefektívnenie prevádzky, skracovanie odstávok reaktorových blokov, zlepšovanie preventívnej údržby a predlžovanie prevádzkovej životnosti blokov. Keď opať vezmene ako príklad USA, tak v súčasnosti je v procese predlžovania životnosti JE v USA 10 reaktorových blokov (JE Arkansas, Hatch a Turkey Point). Základné licencie JE sú tam na 40 rokov. Prvé žiadosti o predĺženie životnosti boli podané v 1998 a schválené v marci 2000 s predĺženim na ďaľších 20 rokov. (JE Calvert Cliffs a Oconee). Ďaľších 30 blokov bude žiadať predĺženie v priebehu najbližšich 3 - 5 rokov. Základná otázka, ktorá je kritériom pri posudzovaní je jednoduchá – „Môže byť JE bezpečne prevádzkovaná počas predĺženého obdobia životnosti?“. Jedna z doplňujúcich podmienok dozoru je efektívny program sledovania stárnutia zariadení, čo je v EBO už normálna prax viac rokov.

Dovoľte mi zopakovať to čím začínal. Žiadna jadrová elektráreň nebude fungovat večne. Príčin na ukončenie jej prevádzky môže byť niekoľko. Na základe práve uvedených faktov, ktoré ste si prečítali, nechám na čitateľa aby sám porozmýšľal a rozhodol, čo by on urobil, keby bol vlastníkom tejto jadrovej elektrárne....Odstavil by JE V1 ešte pred termínom ukončenia pôvodnej licenčnej doby, alebo by požiadal o prehodnotenie a predĺženie životnosti? Čo mu asi tak radí jeho zdravý rozum, pretože je isté, že tých 215 JE ktoré sú “až za V1 a nerobili rekonštrukcie” odstavených pred termínom určite nebude. 

Ing. Marián NANIÁŠ, bývalý dlhoročný smenový inžinier a vedúci prevadzky JE V-1, v posledných piatich rokoch pôsobiaci v misii celosvetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO, v súčasnosti v Koordinačnom Centre WANO v Londýne, ktorý má okrem iného viacročné skúsenosti s hodnotenia /benchmarking/ jadrových elektrární na celom svete.

   

Späť na obsah čísla