Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Pohľad MAAE na bezpečnosť blokov V1 v Bohuniciach

Dnes je už snáď všeobecne známy fakt, že pod vedením Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE, resp. Agentúra) vo Viedni sa v uplynulom desaťročí uskutočnilo viac ako dve desiatky medzinárodných expertných misií s cieľom preveriť všetky oblasti vplývajúce na projektovú a prevádzkovú bezpečnosť blokov V-1 v Bohuniciach. Faktom je tiež, že v záveroch žiadnej z týchto misií sa nikdy neobjavila požiadavka na odstavenie týchto blokov. Naopak, na základe odporúčaní expertov boli Úradom jadrového dozoru SR a vedením Slovenských elektrární, a.s. a Atómových elektrární Bohunice definované rozsiahle programy rekonštrukcie týchto blokov, ktorých realizácia bola v roku 2000 úspešne ukončená. 

Dosiahnuté výsledky realizácie programov zvyšovania bezpečnosti blokov V-1 boli Agentúrou tiež dôkladne preverované, niekoľkokrát už počas samotnej realizácie prác a naposledy po ich úspešnom ukončení - v novembri 2000. 

Jednou z prvých významných medzinárodných akcií, na ktorej sa veľmi pozitívne hodnotili výsledky dosiahnuté v Bohuniciach bolo prvé hodnotiace zasadanie k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktoré sa uskutočnilo na pôde MAAE v apríli 1999. Dohovor je prvým medzinárodno-právne záväzným dokumentom v oblasti jadrovej bezpečnosti, bol vypracovaný s cieľom vytvoriť zásady organizačných, technických a legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na celom svete a ku dňu konania zasadnutia ho ratifikovalo 50 krajín. Zasadnutia predstavujú mechanizmus kontroly plnenia Dohovoru, na ktorých sa posudzujú vopred predložené národné správy zmluvných strán. V národnej správe každá zmluvná strana predkladá správu o opatreniach, ktoré prijala na realizáciu každého zo záväzkov obsiahnutých v článkoch Dohovoru. 

V správe pre plenárne zasadnutie bolo po prerokovaní národnej správy SR v skupine okrem iného konštatované, že :

  • vo vzťahu k efektívnosti konfajnmentu (hermetickej zóne) blokov V-1 v Bohuniciach, slovenská strana prezentovala argumenty vedúce k záverom že, realizované a navrhované bezpečnostné opatrenia zabezpečia, že táto otázka nie je viac bezpečnostným problémom,

  • diskusia a otvorené odpovede slovenskej strany zdôraznili programy zvyšovania bezpečnosti. Skupina oceňuje mimoriadne výsledky v oblasti zvyšovania bezpečnosti, rovnako na strane dozoru i prevádzkovateľa, čo umožňuje Slovensku poskytnúť ich vedomosti a skúsenosti iným krajinám s podobnými jadrovými zariadeniam.

Súhrnná správa zo zasadnutia k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti neadresovala jednotlivé závery na konkrétne zúčastnené krajiny a ich jadrové zariadenia. I napriek tomu možno na základe priebehu rokovaní v skupine i v pléne hodnotiť, že účastníci konferencie potvrdili súlad legislatívy a ostatných aktivít v oblasti jadrovej bezpečnosti v Slovenskej republike s článkami Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a mimoriadne ocenili prístup SR otázkam zvyšovania bezpečnosti jadrových zariadení. 

Ďalším významným hodnotením, ktoré dosiahli všetci zúčastnení na programoch zvyšovania bezpečnosti blokov V-1 ešte pred ich ukončením je Záverečná správa mimorozpočtového programu MAAE o bezpečnosti blokov VVER a RBMK (IAEA-EBP-WWER-15, máj 1999), v ktorej je konštatované, že po ukončení programu postupnej rekonštrukcie blokov V-1 v Bohuniciach, budú všetky odporúčania MAAE k reaktorom tohto typu splnené. 

V dňoch júni 1999 sa na pôde Agentúry uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná programu zvyšovania bezpečnosti reaktorov typu VVER a typu RBMK v krajinách východnej Európy. Účelom konferencie bolo ohodnotiť úsilie týchto krajín v oblasti zvyšovania bezpečnosti jadrových elektrární daných typov a zdôrazniť požiadavky na ďalšie práce a medzinárodnú spoluprácu v budúcnosti. Konferencia bola akýmsi zavŕšením už spomenutého, mimoriadne úspešného mimorozpočtového programu MAAE. Na tomto rozsiahlom programe sa podieľali okrem MAAE i Agentúra pre jadrovú energiu pri OECD (OECD-NEA), Európska komisia, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Európska investičná banka, členské krajiny G-24, Svetová banka a Svetová organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární - WANO. Konferencie sa zúčastnili delegáti 26 krajín sveta a okrem priamych účastníkom programu i ďalšie medzinárodné organizácie. 

Závery konferencie zdôraznili významný pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti zvyšovania jadrovej bezpečnosti vo všetkých krajinách. Špeciálne však pre Slovensko a tiež bloky V-1 boli výsledky veľmi pozitívne. V celej záverečnej správe z konferencie nie je Slovensku a Bohuniciam vytknutý žiadny nedostatok a naopak v mnohých častiach správy sa spomína veľmi pozitívne. Najvýznamnejšie konštatovania o V-1 zo správy sú:

  • bloky V-1 v Bohuniciach majú mimoriadne výsledky vo zvyšovaní tesnosti konfajmentu (hermetická ochranná obálka) - viac ako 100 násobné

  • významné bezpečnostné vylepšenia na blokoch V-1 v Bohuniciach umožnia zvládnuť všetky typy havárií s veľkým únikom chladiva reaktora (LOCA - Loss of Coolant Accident), 

  • v prípade blokov V-1 v Bohuniciach všetky navrhované bezpečnostné opatrenia budú dokončené na oboch blokoch do konca roku 2000. Berúc do úvahy i opatrenia, ktoré už boli realizované, možno elektráreň V-1 považovať za príklad bezpečnostnej úrovne, ktorú by bolo možné dosiahnuť i na ostatných elektrárňach typu VVER 440/230.

Zatiaľ posledným a hádam najzávažnejším pozitívnym hodnotením výsledkov rekonštrukcie bohunických blokov V-1 je správa z misie MAAE, ktorá sa uskutočnila v novembri 2000, teda po úplnom ukončení všetkých prác. Na misii sa zúčastnili experti Agentúry spolu so špecialistami z Nemecka, Fínska, Francúzska a Španielska a svoju správu predložili vo februári 2001. Hneď v úvode v nej vyjadrili názor, že na JE V-1 bol vypracovaný a realizovaný komplexný a dobre zdôvodnený program zvýšenia bezpečnosti. Program definuje novú projektovú základňu blokov, ktorá spĺňa slovenské národné požiadavky a v niektorých oblastiach presahuje rámec odporúčaní MAAE pre zvyšovanie bezpečnosti elektrární s týmito reaktormi.

Ďalej v správe experti podrobne na viac ako 250-tich stranách rozobrali všetky opatrenia uskutočnené na posilnenie ochranných bariér, bezpečnostných systémov, verifikácie stavu bezpečnosti analýzami, stav projektových úprav i stav riešenia prevádzkovej bezpečnosti z pohľadu dokumentu IAEA-TECDOC-640, definujúceho základné bezpečnostné otázky pre bloky VVER 440/V-230. Každá požiadavka z tohto dokumentu a k nemu prislúchajúci stav realizovaného riešenia na V-1 je hodnotené známkou zo štvorbodovej stupnice: 

  • nie je riešenie

  • riešenie je pripravované

  • riešenie čiastočne spĺňa požiadavky

  • požiadavka je splnená 

Experti v správe hodnotia v 93 prípadoch z celkového počtu sto preverovaných, že požiadavka je splnená, v ostatných prípadoch je splnená čiastočne. Skutočnosť, že niektoré riešenia realizované v Bohuniciach i presahujú definované požiadavky MAAE, sa opakuje v dokumente niekoľkokrát. 

V správe sa konštatuje, že ochrana do hĺbky na blokoch V-1 sa významne posilnila realizáciou opatrení vyváženým spôsobom. Najvyššiu prioritu dostali preventívne opatrenia vo všeobecnosti a predovšetkým v oblastiach, kde možnosť hardwarovej modifikácie bola limitovaná. Príslušnými opatreniami sa tiež systematicky reagovalo na predchádzanie ťažkým haváriám s tavením aktívnej zóny. 

Vyzdvihuje sa úroveň nedeštruktívnych testov a kontrolných inšpekcií, ktoré sú nielen uskutočňované najdokonalejšími metódami, ale je tiež jasne viditeľná snaha o ďalší pokrok v kvalite vo všetkých oblastiach. Tento prístup významne posilňuje dôveru v integritu hlavných technologických a bezpečnostných zariadení. V konkrétnom prípade havárií spôsobených stratou chladiva sú dnes splnené bezpečnostné funkcie chladenia aktívnej zóny a schopnosti zadržať rádioaktívne látky pre celé spektrum roztrhnutia primárnych potrubí až do priemeru 200 mm s konzervatívnymi predpokladmi a pre potrubia najväčšej svetlosti priemeru 500 mm s použitím realistických predpokladov (best estimate), teda v súlade s odporúčaniami formulovanými MAAE.

Z uvedených medzinárodných expertných hodnotení stavu bezpečnosti blokov V-1 v Bohuniciach publikovaných v poslednom období je úplne zrejmé, že tieto bloky v dnešnej dobe spĺňajú všetky požiadavky Úradu jadrového dozoru SR, teda národného dozorného orgánu pre oblasť jadrovej bezpečnosti ale spĺňajú i všetky požiadavky Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni, predstavujúcu medzinárodnú autoritu v tejto oblasti. Keď naviac zvážime, že tento energetický zdroj je po vodných zdrojoch na Vážskej kaskáde najlacnejším zdrojom energie na Slovensku, musíme konštatovať, že neexistujú žiadne technické, bezpečnostné či ekonomické dôvody na odstavenie týchto blokov v najbližšom desaťročí. 

Ing. Alexander Tóth
špecialista pre prevádzkovú bezpečnosť
MAAE vo Viedni
Divízia bezpečnosti jadrových zariadení

   

Späť na obsah čísla