Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Memorandum nemeckých vedcov

Súčasná vláda Spolkovej republiky Nemecko, ktorá nastúpila k moci na jeseň 1998 oznámila vo svojom volebnom programe postupné odstavovanie jadrovej energetiky. Nemecký kancelár vo svojom prejave zo dňa 10.11.1998 prehlásil, že využívanie jadrovej energie nie je pre ich spoločnosť akceptovateľné.

Voči tomuto politickému zásahu do technického sveta sa na jeseň v roku 1999 ohradilo 570 vedcov prostredníctvom "Memoranda nemeckých vedcov k plánovanému odstaveniu jadrovej energetiky", ktoré odovzdali nemeckému kancelárovi 29.9.1999 a následne ho poskytli aj verejnosti.

V memorande, ktoré doteraz už podpísalo 670 nemeckých vedcov a profesorov z vysokých škôl a výskumných ústavov je uvedené.

"My, podpísaní vedci, nepochybujeme o demokratickej legitimite tohto, vo volebnom programe oznámeného, rozhodnutia. Pochybujeme však o tom, že je správne a zodpovedné uskutočňovať uznesenia straníckych konferencií zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov na prahu 21. storočia bez preskúmania ich dnešného rozhodnutia. Z nášho pohľadu by sa mali zohľadniť predovšetkým skutočnosti uvedené v niekoľkých nasledujúcich bodoch".

1. Pokroky v bezpečnosti

V posledných desiatich rokoch sa v oblasti jadrovej bezpečnosti dosiahli také pokroky, že nemecké jadrové elektrárne dosahujú v súčasnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti svetovú špičku. Opustením programu jadrovej energie spolková vláda nedocenila vysoké investície do jadrovej bezpečnosti a ani pokroky dosiahnuté pri spracovaní jadrového odpadu.

2. Klimatické problémy

Spaľovaním fosílnych palív v klasických elektrárňach sa neustále zhoršuje skleníkový efekt hlavne pôsobením CO2. Spolková republika Nemecko sa zaviazala, že do roku 2010 zníži exhalácie tohto plynu o 21 %. Opustením jadrového programu a bez existencie náhradného riešenia sa vyostruje tento problém, v ktorom musí Nemecko niesť globálnu zodpovednosť.

3. Nemecko ako štát technológií

Odstavením jadrovej energetiky stratia nemeckí podnikatelia nielen svoje exportné možnosti ale aj vplyv na ďalší rozvoj bezpečnostných technológií.

4. Stav nemeckého priemyslu

Jadrová energetika má v Nemecku kľúčové postavenie hlavne pre svoju schopnosť zásobovať priemysel cenovo stabilnou elektrickou energiou v základnom zaťažení. Výpadok tretiny kapacity výroby elektrickej energie by sa musel kompenzovať alternatívnym programom výstavby elektrární alebo importom elektrickej energie čo by znamenalo postupný únik dôležitých priemyselných odvetví do zahraničia.

5. Európske dimenzie

Novovznikajúci európsky trh sa bude postupne rozširovať kapacitami štátov východnej Európy. Po vystúpení z programu jadrovej energetiky nebude Nemecko schopné ovplyvňovať bezpečnostnú úroveň elektrární týchto štátov.

6. Ekologický batoh

Pri skúmaní účinkov rôznych energetických systémov na životné prostredie je treba zohľadniť celý reťazec procesov na životnej ceste určitej technológie od získavania surovín, výstavby zariadenia a jeho prevádzky, obstarávania paliva a konečného uskladnenia odpadu. Systém jadrovej technológie veľmi dobre obstojí pri vyhodnocovaní tohto ekologického batohu technológií na výrobu elektrickej energie.

7. Šance obnoviteľných energií

Výskum obnoviteľných zdrojov energií vyžaduje ešte veľké finančné prostriedky a opustením jadrového programu sa neposkytne týmto zdrojom šanca dosiahnuť prah ekonomickej výkonnosti.

8. Revidovateľnosť rozhodnutí

V koaličnej dohode sa považuje opustenie jadrového programu za nezvratný proces. Avšak vzhľadom na dlhotrvajúci vývoj je potrebné dať budúcej generácii rovnako otvorenú možnosť pre uskutočnenie vlastného rozhodnutia hlavne z dôvodov zachovania a ďalšieho vývoja technických znalostí.

9. Mladá generácia

Opustenie programu jadrovej energetiky predstavuje ešte niekoľko desaťročí trvania prevádzky jadrových elektrární, ich následné uvedenie do kľudového režimu a bezpečné a spoľahlivé uloženie odpadov. Tento proces môže zvládnuť len dostatočne vyškolený personál. Pre mladú generáciu však bude tento program motiváciou len vtedy ak budú mať tieto technológie aj perspektívu do budúcnosti.

10. Opustenie nie je riešením

Redukcia energetickej politiky na "opustenie" určitej technológie je vysvedčením duchovnej chudoby. Kto chce opustiť program jadrovej energetiky mal by navrhnúť lepšie realizovateľnú energetickú politiku a získať pre ňu demokratickú väčšinu.

Bratislava 1. 3.2001

Spracoval: Ing. Jozef Kysel

   

Späť na obsah čísla