Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Odštepný závod Slovenských elektrární
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení,
zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi
a vyhoreným palivom

Odštepný závod Slovenských elektrární a.s.s názvom  Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení,zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným palivom (SE-VYZ)vznikol 1.1.1996 v Jaslovských Bohuniciach na základe Koncepcie zneškodňovania rádioaktívnych odpadov z jadrovoenergetic- kých zariadení a ostatných pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 190/94 v marci roku 1994.

Závod vznikol odčlenením niektorých činností od odštepných závodov Elektrárne Bohunice a Elektrárne Mochovce,spojených s vyraďovaním jadrovoenergetických zariadení,spracovaním,úpravou a uložením rádioaktívnych odpadov (RAO),ako aj nakladaním s vyhoreným jadrovým palivom.Vzhľadom na to,že tieto činnosti
majú iný charakter,ako je prevádzka jadrových zariadení a výroba elektrickej energie v nich,bolo účelné tieto činnosti z výrobných závodov odčleniť.Keďže podľa legislatívy je prevádzkovateľ vždy zodpovedný za nakladanie s RAO a vyhoreným palivom,ktorých je pôvodcom,ako aj za vyradenie svojich jadrových elektrární z prevádzky,bol to dôvod,prečo závod vznikol v rámci SE a.s..

Predmetom činnosti odštepného závodu SE VYZ je:

  • vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1 (JE A-1)z prevádzky

  • zabezpečenie vypracovania projektov pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky na Slovensku a realizácia ich vyradenia z prevádzky podľa týchto projektov

  • spracovanie,úprava,bezpečné dočasné skladovanie a uloženie všetkých druhov rádioaktívnych odpadov vyprodukovaných z prevádzky jadrových elektrární A-1,V-1,V-2,z blokov JE Mochovce (SE-EMO),ako aj z ich vyraďovania z prevádzky

  • bezpečné skladovanie vyhoreného jadrového paliva z prevádzky jadrových elektrární V-1,V-2,A-1 a z blokov SE-EMO Mochovce,resp.príprava a transport vyhoreného jadrového paliva do prepracovateľského závodu

  • zabezpečenie vypracovania projektov pre vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky na Slovensku a realizácia ich vyradenia z prevádzky podľa týchto projektov

  • zneškodňovanie všetkých druhov rádioaktívnych odpadov vyprodukovaných
    z činností nesúvisiacich s prevádzkou jadrových elektrární (tzv.inštitucionálne odpady).

Berúc do úvahy zložitosť a náročnosť činností,za ktoré začal nový odštepný závod zodpovedať je evidentné,že začiatok činnosti odštepného závodu nebol ľahký, pretože súbežne bolo potrebné vytvárať nové pracovné kolektívy,plniť vyššie uvedené,často krát urgentné činnosti a vytvoriť vhodnú organizačnú štruktúru na ich organizačné a technické zabezpečenie,ako aj na zabezpečenie chodu závodu.
S určitým odstupom času a však ukázalo,že vedenie SE VYZ vytvorilo funkčný systém,ktorý sa po získaní skúseností iba v určitej miere modifikoval.

V ďalšom sú stručne charakterizované základné činnosti SE VYZ,akými sú vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky,spracovanie a úprava rádioaktívnych odpadov (RAO)a zaobchádzanie s vyhoreným jadrovým palivom.

Vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky je po projekte,výstavbe a prevádzke poslednou fázou normálneho životného cyklu jadrovej elektrárne.Týmto termínom sa rozumejú všetky činnosti,vykonávané po ukončení prevádzky jadrového zariadenia,ktorých cieľom je uvoľnenie jadrového zariadenia na využitie na iné účely,alebo jeho likvidácia.Likvidáciu je možno vykonať iba v súlade s legislatívnym procesom a musí sa realizovať bezpečným spôsobom,s minimálnym vplyvom na okolie a personál.Konečným cieľom likvidácie jadrového zariadenia je neobmedzené uvoľnenie alebo využitie lokality,kde bolo zariadenie umiestené.Čas za ktorý sa tento cieľ dosiahne,býva v závislosti na zvolenej stratégii niekoľko rokov až desiatok rokov.

Odštepný závod SE VYZ vykonáva v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky dva druhy činností:

a)   v súlade s legislatívnymi požiadavkami zabezpečuje vypracovanie,resp.vypra-
      cováva koncepčné plány pre vyraďovanie všetkých JE na Slovensku z
      prevádzky,ako aj pre vyraďovanie JZ,ktoré sú v správe SE VYZ

b)   realizáciu vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 z prevádzky a v budúcnosti
      prípravu aj realizáciu vyraďovania JE s reaktormi VVER.

V prvej oblasti boli všetky legislatívou požadované Koncepčné plány vyraďovania JE a jadrových zariadení predložené dozornému orgánu,ktorým je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Problematike realizácie vyraďovania jadrovej elektrárne A-1 z prevádzky je venovaný samostatný príspevok.

Rádioaktívnymi odpadmi sa nazývajú odpadové látky,materiály a nepoužiteľné predmety,ktoré nie je možné pre vyšší obsah rádionuklidov (aktivitu)ako povoľujú normy,uviesť do životného prostredia a preto sa musí s nimi zaobchádzať spôsobmi,ktoré určujú príslušné predpisy,normy a zákony.Treba zdôrazniť,že rádionuklidy nevznikajú iba v elektrárni,ale normálne sa vyskytujú v prírode
a človek s nimi dochádza bežne do kontaktu (napr.hnojivá).

RAO vyprodukované počas prevádzky a vyraďovania jadrového zariadenia sa zhromažďujú,triedia a môžu sa v ňom dočasne skladovať.Prevádzkovateľ je však povinný zabezpečiť ich spracovanie a úpravu do formy vhodnej na konečné uloženie aj ich konečné uloženie.Vlastnosti tejto formy sú stanovené predpismi a kritériami prijateľnosti na úložisko.

Cieľom spracovania a úpravy RAO je zníženie ich objemu a prevedenie do takej formy,ktorá zabráni rádionuklidom uniknúť z upraveného a v úložisku uloženého odpadu do životného prostredia.Výber metódy úpravy RAO závisí na chemickej povahe a zložení odpadu,druhu a množstve prítomných rádionuklidov.Dá sa povedať,že pre úpravu každého odpadu sa vyberá technológia pre jeho úpravu do konečnej formy a je „šitá na mieru “.

Vyhoreným jadrovým palivom sa označuje palivo,ktoré bolo vytiahnuté z jadrového reaktora,v ktorom bolo využité pre produkciu tepla.Toto palivo obsahuje ešte štiepiteľné izotópy uránu a plutónia,ktoré je možno po ich odseparovaní využiť v budúcnosti pre výrobu palivových článkov.V súlade so stratégiou nakladania s vyhoreným jadrovým palivom (VJP)je palivo z reaktorov VVER 440 dočasne skladované v Medzisklade vyhoreného jadrového paliva
(MSVP)pred jeho ďalším spracovaním v prepracovateľskom závode,alebo definitívnym uložením.

 

   

Späť na obsah čísla