Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1 v Jaslovských Bohuniciach

Vyraďovanie jadrových elektrární (JE)z prevádzky predstavuje zložitý komplex problémov,ktorých riešenie je technicky a finančne veľmi náročné.Základným cieľom vyraďovania JE z prevádzky je odstránenie všetkých rádioaktívnych látok z objektov a lokality jadrovej elektrárne,ich spracovanie do formy vhodnej na bezpečné trvalé uloženie,prípadne likvidácia všetkých objektov JE na „zelenú lúku “s následným uvoľnením lokality pre ďalšie využitie.Vlády vyspelých štátov s rozvinutou jadrovou energetikou venujú problematike vyraďovania JE z prevádzky veľkú pozornosť.

Stručná charakteristika jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice

Elektráreň bola realizovaná ako vývojový demonštračný energetický zdroj,na základe ktorého sa mal rozvíjať československý jadrový program.Investičné náklady na jej výstavbu (2,32 mld.Kčs)boli plne hradené dotáciou zo štátneho rozpočtu.Problematickú prevádzku elektrárne charakterizoval plynom chladený a ťažkou vodou moderovaný reaktor s inštalovaným výkonom 150 MW.Výstavba elektrárne začala v roku 1958.Do prevádzky (prifázovanie k sieti)bola uvedená dňa 25.12.1972.Technické nedostatky elektrárne mali za následok únik rádioaktívnych látok do pracovného prostredia,vznik množstva kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov skladovaných v elektrárni a ďalej postupné zvyšovanie výpustí do životného prostredia vo forme rádioaktívnych vôd a exhalátov,i keď tieto neprekračovali povolené limity.Dňa 22.02.1977 došlo v elektrárni k havárii,po ktorej už nebola uvedená do prevádzky.

Postup po havárii JE A-1 v roku 1977

O vyradení JE A-1 z prevádzky po jej havárii (dodatočne bola havária A-1 ohodnotená stupňom INES 4 (The International Nuclear Event Scale - medzinárod-
ná stupnica príhod,ktorá má 7 stupňov)rozhodla vláda ČSSR uznesením č.135 zo dňa 17.05.1979.Od uvedeného obdobia boli riešené veľmi zložité technické problémy vyraďovania tohto jadrového zariadenia:

 • odstraňovanie následkov prevádzkovej udalosti,

 • príprava odvozu paliva a odvoz paliva mimo územia SR,

 • vývoj a následná realizácia technológií pre úpravu RAO,

 • príprava procesu vyraďovania formou úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky (RVT)„Ukončenie prevádzky JE A-1 “,„Minimalizácia tvorby,
  spracovanie a trvalé uloženie RAO “,„Rekonštrukcia a vyraďovanie JE z prevádzky “.

Zdrojom financovania boli vlastné prostriedky SE a prostriedky zo štátneho rozpočtu.

Predpokladalo sa,že postupnou realizáciou výsledkov riešenia jednotlivých plánovaných úloh (krátkodobých i dlhodobých)a nadväzujúcich úloh,formulovaných v uznesení vlády SR č.227/92,sa dosiahne radiačne bezpečný stav do roku 1995.

Uvedené obdobie možno charakterizovať ako hľadanie koncepcie likvidácie JZ,s ktorým neboli žiadne skúsenosti nielen u nás,ale ani v rámci vtedajšieho „východného bloku “.Za tohto stavu vláda SR uložila uznesením č.266/93 vypracovať „Projekt uvedenia JE A-1 do radiačne bezpečného stavu “s tým,že pôvodný termín vypracovania (30.06.1993) upravila svojím uznesením č.524/93 na 31.12.1994.

Projekt vyraďovania JE A-1 a jeho ciele

Vypracovaný projekt bol posúdený a prijatý dozornými (Rozhodnutie ÚJD SR č.137/99)aj štátnymi orgánmi a vo forme harmonogramu pre uvedenie JE A-1 do radiačne bezpečného stavu bol prijatý vládou SR jej uznesením č.649/95 s tým,že sa bude vecne,časovo a finančne aktualizovať podľa získaných skúseností,zdrojov pre realizáciu a platnej legislatívy.Vládne uznesenie stanovilo uviesť A-1 do radiačne bezpečného stavu do konca roku 2007.Na základe zákona č.130/1998 Z.z.o mierovom využívaní jadrovej energie bol pojem „Radiačne bezpečný stav JE A-1 “nahradený pojmom „Vyraďovanie JE A-1 -I.etapa “.

Od 01.01.1996 zodpovedá za realizáciu projektu v rámci SE a.s.SE-VYZ Jaslovské Bohunice.Dovtedy bola zodpovednosť v JE Bohunice (EBO).

Pre činnosti v oblasti vyraďovania JZ malo veľký význam prijatie zákona č.254/1994 Z.z.o štátnom fonde likvidácie JZ,na základe ktorého sa od roku 1995 začalo financovanie prác súvisiacich s vyraďovaním JE A-1.

Východiskové podmienky realizácie vyraďovania JE A-1

 • Prítomnosť RAO v nádržiach nesplňujúcich požiadavky legislatívy,v dôsledku čoho by mohli priamo alebo nepriamo ohroziť ŽP,

 • kontaminácia zariadení rádionuklidmi vytvára radiačné polia,charakte-
  rizované zvýšeným dávkovým príkonom v danom priestore,neúplná a nepresná rádiochemická a fyzikálno-chemická charakteristika prítomných RAO,

 • neexistujúce odberové zariadenia zabezpečujúce reprezentatívnosť odberu vzoriek k analýzam,

 • špecifickosť a rôznorodosť RAO -kvapalné (časť vo forme organických zlúčenín a časť s prídavkom anorganických zlúčenín -chrompik),kaly,jonexy,
  popol,betón,kovový materiál a ďalšie,vyžaduje variantne rozpracovávanie technológií úpravy s výberom optimálneho spôsobu úpravy pre konečné uloženie,

 • neexistujúca legislatíva pre uvoľňovanie nízkoaktívnych materiálov
  (kovy,betónová drť)spod kontroly,

 • prítomnosť rôzne poškodeného vyhoreného jadrového paliva a vysoký dávkový príkon v priestoroch JE A-1,

 • neexistujúce zariadenia pre zaobchádzanie s RAO (spracovanie,úprava,transport,skladovanie,ukladanie).

Uvedené skutočnosti charakterizujú technickú zložitosť a náročnosť prác v procese vyraďovania JE A-1.Rozsah vykonávaných činností vyžaduje nielen maximálne dokonalú koordináciu postupu prác,ale i profesnú zdatnosť,zručnosť realizátorov prác a príslušné technické vybavenie vrátane diaľkovo riadených manipulátorov.

Realizácia úloh vyraďovania JE A-1

Časť prác na vyraďovaní JE A-1 bola vykonaná v rokoch 1993-1998.Väčšinou mali charakter samostatných investičných akcií,ktoré neskôr boli včlenené do projektu „Vyraďovanie JE A-1 -I.etapa “.

Dominantnými úlohami boli:

 • Príprava zariadení pre prípravu a odvoz paliva do Ruskej Federácie
  s vytvorením reálnych podmienok pre krátkodobé a dlhodobé skladovanie vyhoreného jadrového paliva pre prípad neodvezenia paliva mimo územie SR vybudovaním dvoch skladov pre bezpečnú manipuláciu s vyhoreným jadrovým palivom pri jeho preprave.Úloha bola ukončená odvozom paliva v roku 1999.Druhý sklad je pripravený pre skladovanie PDS po vydrenážovaní chrompiku.

 • Nové nádrže pre preskladnenie chrompiku alebo iných kvapalných RAO do doby,kedy bude k dispozícii overená technológia ich spracovania a úpravy do konečnej formy pre uloženie.

Dobudovanie a uvedenie do prevádzky:

a)   BSC RAO Jaslovské Bohunice

b)   RÚ RAO Mochovce.

V rámci realizácie schválených investičných akcií a riešenia ďalších úloh bolo zabezpečené:

 • výroba zariadení pre vyberanie RAO z nádrží a pre ich transport k spracovateľským technológiám,

 • vybudovanie objektu a dodávka technologického zariadenia pre vyberanie a fragmentáciu pevných RAO (Úložisko pevných RAO),

 • vybudovanie fragmentačného pracoviska pre nakladanie s kovovými RAO,

 • úprava chrompiku I.(chrompik s najnižšou aktivitou)vitrifikáciou (zasklievaním),

 • výroba a dodávka zariadenia (z AEA Technology)k dekontaminácii vody bazénu DS a jeho využitie k zníženiu aktivity vody,ktorá umožňuje jej spracovanie na existujúcom odparovacom zariadení.

Splnenie prioritných úloh -príprava a odvoz vyhoreného nemanipulovateľného paliva mimo územie SR,dobudovanie a uvedenie do prevádzky BSC RAO a RÚ RAO Mochovce podstatným spôsobom ovplyvňujú ďalší postup prác vo vyraďovaní JE A-1.

Zabezpečenie riešenia a realizácie projektu VJE A-1 -I.etapa

Na základe postupu realizácie úloh,získaných skúseností (niektoré úlohy boli riešené dodávateľsky a dve z nich -„Dekontaminácia reaktorovej sály“, „Dekontaminácia vody bazénu DS “-aj za účasti zahraničného dodávateľa AEA Technology)sa ukázalo,že z hľadiska samotného riešenia úloh a zohľadnenia nadväzností jednotlivých úloh je účelné príbuzné úlohy zoskupiť do väčšieho celku a výberovým konaním zabezpečiť vyššieho zhotoviteľa takto vytvoreného celku.Príkladom bola skupina úloh pre zabezpečenie prípravy a transportu vyhoreného paliva z JE A-1 do Ruskej federácie.

Koncom roka 1997 bol projekt vecne,termínovo a finančne prehodnotený.Pre riešenie a realizáciu úloh z aktualizovaného hmg.„Vyraďovanie JE A-1 -I.etapa “boli úlohy začlenené do štyroch skupín:

1. Životné prostredie

2. Hlavný výrobný blok

3. Spracovanie,úprava a uloženie RAO

4. Technická podpora vyraďovania

Výberovým konaním v roku 1998 bol vybratý ako vyšší dodávateľ úloh Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava,a.s.Uzatvorená zmluva o dielo potvrdzuje zrealizovanie úloh do konca roku 2005 a jej doterajšie dodatky plne rešpektujú aktualizovaný časový postup projektu vyraďovania JE A-1 -I.etapa (dosiahnutie do konca roku 2007),schválený vládou SR dňa 09.06.1998.

Ciele riešenia a realizácie PV JEA-1 -I.etapa

V skupine Životné prostredie sú dominantnými úlohami problémy spojené s vyraďovaním zariadení i objektov -Čistiacej stanice aktívnych vôd,Zložiska kvapalných RAO a Zložiska pevných RAO.

Cieľom je:

 • vybranie RAO vyskytujúcich sa v rôznych formách (rádioaktívne kaly,rôzne druhy pevných RAO)z nádrží,zo zariadení (monžík a neutralizačná nádrž)a šácht (v prípade potreby s diaľkovo riadenými manipulátormi),predúprava (podľa potreby)vybraných RAO a ich transport k spracovateľským linkám;

 • dekontaminácia povrchov zariadení,stien a podláh (s uvážením účelu
  ďalšieho využívania zariadenia alebo daného priestoru),odčerpanie a návrh technologického postupu úpravy vzniknutých RAO;

 • kontrola integrity nádrží a rozhodnutie o ďalšom naložení s nimi pri zohľad- není platných legislatívnych noriem o „nakladaní s RAO “;

 • projekt,výroba,overenie a využívanie diaľkovo riadeného manipulátora,
  umožňujúceho vykonávanie prác na zariadeniach a v priestoroch
  s vysokým dávkovým príkonom (monžík a neutralizačná nádrž),vybaveného výmennými mechanickými nástrojmi,mechanicko - chemickým dekontaminačným modulom a pod.;

 • rekonštrukcia,úprava alebo vybudovanie nových potrubných kanálov,
  zabezpečujúcich vzájomné prepojenie v budúcnosti potrebných skladova-
  cích nádrží a spracovateľských technologických liniek;

 • návrh a realizácia opatrení pre zamedzenie splachovania povrchovej
  kontaminácie a zamedzenie jej prenikania do spodných vrstiev zemín.

Do skupiny Hlavný výrobný blok sú začlenené úlohy zamerané na:

a)   vyraďovanie technologických súborov:

 • Dlhodobý sklad vyhoreného paliva JE A-1

 • Horúca komora

 • Krátkodobý sklad II (vyhoreného paliva)

 • Transportno-technologická časť pre manipulácie s palivom


b)   optimalizáciu technologických rozvodov chladiacej vody a tlakového vzduchu,

c)   dodávku mobilných zariadení pre dekontamináciu a samotnú dekontamináciu
      priestorov a zariadení v JE A-1.

Cieľom úloh tejto skupiny je vyprázdnenie a dekontaminácia dlhodobého skladu (DS),zneškodnenie puzdier a kalov dlhodobého skladu,ako i likvidácia nízko kontaminovaných zariadení transportne-technologickej časti.Podobný postup krokov a spôsob riešenia ako je špecifikovaný pre DS,je požadovaný aj pre horúcu komoru.

Dominantnou úlohou je vyraďovanie dlhodobého skladu (DS)vyhoreného paliva JE A-1.Zložitosť a technickú náročnosť riešenia tejto úlohy dokumentujú obrázky jednotlivých súčastí dlhodobého skladu a výsledky zrealizovania určitých činností.

Do skupiny Spracovanie,úprava a uloženie RAO je zaradené riešenie a realizácia problémov:

 • úprava kalov,kontaminovaných zemín a betónovej drte,špecifických RAO (vysýtených ionexov,popol zo spaľovne,kyselina chromsírová);

 • spracovanie kovových RAO (postupné vybudovanie a dobudovanie
  pracovísk pre nakladanie s kontaminovaným kovovým materiálom až do 
  10 000 Bq.cm -2 );

 • projekt skladovacích priestorov pre upravené produkty,spracovania RAO neuložiteľné v RÚ RAO;

 • modifikácia spracovateľských technologických liniek umožňujúca rozšírenia ich využitia (bitumenácia organických vysýtených sorbentov a kalov),návrh technológie úpravy rádioaktívnych kalov z chrompiku I. až III.,bazénu DS,resp.monžíkov JE A-1.

Cieľom riešenia je:

 • vývoj technologických postupov s návrhom a overením optimálneho
  postupu úpravy kalov,vysýtených ionexov a ich zmesí s kalmi (bitumenáciou v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach),návrh a overovanie úpravy popola zo spaľovne cementáciou a vysokotlakovým lisovaním (laboratórne experimenty),

 • optimálnym spôsobom upraviť špeciálne RAO ako kyselina chromsírová, zvyšky ťažkej vody a pod.,

 • vybudovať pracovisko pre nakladanie s kovovými RAO o aktivite do 10 000 Bq.cm -2 ,

 • pripraviť podklady pre rozhodnutie o vybudovaní skladovacích kapacít pre upravené produkty,neuložiteľné v RÚ RAO z akýchkoľvek príčin,

 • modifikácia technologických liniek pre úpravu chrompiku o vyššej aktivite .

Štvrtá skupina Technická podpora vyraďovania JZ vznikla z potreby podporiť riešenie a realizáciu úloh projektu účelovými formulovanými čiastkovými úlohami výskumu a vývoja orientovanými na zabezpečenie úspešného pokračovania ďalších etáp vyraďovania JE A-1.Napr.:

 • príprava dokumentačných podkladov (databanka údajov)pre potreby
  vyraďovania JE,

 • vývoj a verifikácia metodológie,kritériá,algoritmy a výpočtové programy pre ohodnotenie nákladov procesu vyraďovania s výberom najoptimálnejšieho variantu,

 • vývoj a overenie nových technológií,zariadení a postupov k dekontaminácii povrchu zariadení i objektov,

 • metódy hodnotenia dávkovej záťaže personálu,metódy a prostriedky
  optimalizácie radiačnej ochrany pri plánovaní realizácie činností v procese vyraďovania a pre hodnotenie vplyvu vyraďovania JZ na životné prostredie,

 • návrh,výroba,overenie a využitie rekognoskačných,vzorkovacích a manipu- lačných diaľkovo riadených prostriedkov,

 • metódy a prostriedky dlhodobého sledovania vlastností úložiska,bezpečno-
  stné rozbory pre možnosť ukladania „neštandardných “RAO,hodnotenie bezpečnosti úložísk.

Dosiahnuté výsledky riešenia a realizácie

Riešenie a realizácia úloh je zabezpečovaná prevažne dodávateľsky.Časť prác je realizovaná zamestnancami SE-VYZ.Bez ohľadu na spôsob zabezpečenia spôsobu riešenia a realizácie,všetky činnosti sú realizované podľa príslušných plánov kvality diela so zabezpečením a dodržiavaním zásad a pravidiel:

 • klasickej,jadrovej a radiačnej bezpečnosti,

 • požiarnej ochrany,

 • ochrany životného prostredia,

 • riadeného zaobchádzania s RAO s cieľom výberu optimálnej technológie úpravy daného druhu RAO pri splnení kritérií ekonomiky celého procesu úpravy (minimálne náklady na úpravu,maximálny stupeň fixácie a minimali- zácia skladovacieho objemu z hľadiska uloženia upraveného produktu v úložisku).

V riešení úloh je starostlivo dodržiavaný postup,podľa ktorého Projekt (pre rôzne účely použitia)je vypracovávaný až po schválení „štúdie “hodnotiacej variantné riešenia s návrhom optimálneho riešenia.Realizácia diela začína až po prerokovaní realizačného dokumentu v Rade projektu SEVYZ a schválení riaditeľom SE-VYZ.Vypracovávaná dokumentácia je prijímaná,evidovaná,distribuovaná a archivovaná prostredníctvom kancelárií projektu u zhotoviteľa i objednávateľa.

V súčasnosti charakteristickým rysom je,že projekt nadobúda čoraz viac realizačný charakter,čím sa stáva náročnejším na zabezpečenie zdrojov pre financovanie prác a dodávok zariadení.

V priebehu doterajšieho riešenia projektu VJE A-1 I.etapa boli:

a)   zrealizované činnosti:

 • prečerpanie obsahu nádrží 1,2,4/1 a 4/2,6/1 a 6/2,

 • dekontaminácia miestností č.2,3 a 4 v bezprostrednom okolí neutralizačnej nádrže (ako súčasť prípravy pre vybranie RAO a dekontamináciu neutralizačnej nádrže),

 • vyberanie rôznych druhov RAO (pevné,kvapalné)z jednotlivých šácht
  úložiska pevných RAO;doteraz bolo vyprázdnených 15 šácht,

 • vyberanie zvyšku kalov z nádrže 2/1,

 • optimálne technologické rozvody tlakového vzduchu k technologickým zariadeniam,

 • zlepšenie radiačnej situácie v priestoroch dlhodobého skladu (prekrytie bazénu oloveným tienením s následným znížením dávkového príkonu 5 až 10 krát),

 • stavebné úpravy priestorov pre vybudovanie pracoviska nakladania s PDS,

 • drenáž,dekontaminácia a demontáž častí potrubných trás chladiaceho systému DS,

 • dekontaminácia priestorov a zariadení (zberná jama,nádrž nerezovej
  kanalizácie)hlavného výrobného bloku,

 • demontáž a likvidácia vagónovej zarážky,likvidácia predmetov a dekontami- nácia podlahy pred vchodom do m.č.459 (rezervná miestnosť),

 • spracovanie a úprava kyseliny chromsírovej do formy pre konečné uloženie v RÚ RAO,

 • Koncepčný plán vyraďovania bitúmenačnej linky a BSC RAO.

Činnosti boli realizované podľa vypracovaných a schválených pracovných programov,ktorých nezanedbateľnou súčasťou je radiačná bezpečnosť a riadené zaobchádzanie so sekundárnymi RAO.Zariadenie vyrobené pre úpravu kyseliny chromsírovej bude v ďalšom využívané k úprave špecifických maloobjemových RAO (napr.zvyšky D2O a pod.).

b)   vyrobené a dodané zariadenia:

 • manipulačné rameno teleoperátora s hydraulickým a riadiacim systémom k demontáži zložitých zariadení (významne povrchovo kontaminovaných)a pre nakladanie s RAO v priestoroch s vysokým dávkovým príkonom,

 • zariadenie pre dekontamináciu nádrží DENAR,

 • zariadenie pre úpravu kyseliny chromsírovej,

 • technológia hrubej fragmentácie kovových materiálov a vzduchotechnického systému pre fragmentačné pracovisko tohto druhu RAO o aktivite do 3000 Bq.cm -2 ,

 • technologické zariadenie pre úpravu RAO vo forme sypkých materiálov,

 • zariadenie pre medziokruhovú dekontamináciu vnútorných povrchov potrubí technologického súboru,

 • prototyp vagóna a manipulačných rámov k overovaniu prepravy vláknobetónových kontajnerov (VBK)po železnici.

c)   dodané:

 • mobilné otryskávacie zariadenie (k zvýšeniu efektívnosti dekontaminácie povrchov kovových materiálov)

 • mobilné zariadenie pre polosuchú elektrochemickú dekontamináciu.

V súčasnosti sú priebežne realizované činnosti:

 • demontáž (195 m)potrubných trás aktívnych potrubných kanálov,

 • monitorovanie radiačnej situácie v nádržiach 3/1,3/2,2,1 obj.41 (Čistiaca stanica technologických vôd),

 • skúšky zariadení,vyrobených pre dekontamináciu nádrží obj.41,pracovné postupy dekontaminácie priestorov neutralizačnej nádrže obj.41,
  „Dekontaminácia vstupnej a sacej šachty nádrže 6/1 “,

 • projekčné a realizačné práce na systéme vypúšťania odpadových vôd,

 • pokračuje vyberanie pevných RAO z obj.44/20,vyčerpávanie a vyberanie štrkového lôžka nádrží obj.44/10,

 • montážne práce technologických rozvodov chladiacej vody v kanále medzi obj.42 a 34,

 • neaktívne skúšky niektorých základných funkcií dekontaminačného
  zariadenia vonkajších povrchov PDS,

 • experimentálne práce s návrhom postupu spracovania kalu z DS,

 • technicko-ekonomická a bezpečnostná analýza procesu likvidácie PDS (pre výber optimálneho časového postupu nakladania s PDS vrátane optimálnej technológie),

 • zhodnotenie radiačnej situácie v horúcej komore ako podklad pre štúdiu naloženia s HK,príprava štúdie spôsobu nakladania s HK,

 • dekontaminačné práce m.č.459 v HVB,

 • vyberanie a odkladanie rôznych predmetov s použitím MT 15 z priestoru s vysokým dávkovým príkonom do transportného kontajnera,
 • výroba veľkokapacitnej dekontaminačnej vane,

 • vypracovávanie „Zámeru “podľa zákona 127/94 Z.z k variantnej realizácií skladovacích priestorov pre upravené produkty neuložiteľné RÚ RAO a ďalšie odpady,

 • stavebné úpravy priestoru (pre diskontinuálnu bitúmenačnú linku)podľa vypracovaného programu,vypracovanie konštrukčnej dokumentácie nádrží, spojovacích potrubí medzi nádržami a výstelky miestností,

 • vypracovanie doplnku k predprevádzkovej bezpečnostnej správe linky
  VICHR,technicko-ekonomické zhodnotenie efektívnosti navrhovaných zmien pre úpravu chrompiku II.a III.,

 • laboratórne overovanie fixácie definovane vlhkých zložiek (kal,ionexy)
  bitumenáciou so sledovaním vplyvu odpeňovača,overovanie postupu
  sledovania sedimentácie kalov v bitúmenovom produkte

 • vybudovanie lyzimetrického políčka pre overenie postupov nakladanie
  s kontaminovanými zeminami,

 • skúšanie vplyvu odpeňovačov na proces bitúmenácie ionexov,

 • laboratórne overovanie cementácie reálneho popola z BSC,

 • modelové overenie použitia (pomocou počítačovej simulácie)teleoperátora Artisan 100 pre vybrané operácie v m.č.7 Box neutralizačnej nádrže,obj.41,

 • príprava programu skúšobnej prevádzky (v rozsahu PKV)a vagóna RILS,
  prehodnotenie scenárov bezpečnostných analýz - aktualizácia limitov a podmienok pre RÚ RAO Mochovce,

 • výroba jednotlivých komponentov zariadenia na odber kalu z PDS a DS,

 • realizácia HW a základného SW pre technologický informačný systém
  a diagnostiku prevádzkových stavov zariadení MIRS,dodávka snímačov, prevodníkov a komponentov pre dôležité obvody SKR -MaR,príprava podkladov a programovanie databázového servera ORACLE,príprava podkladov a programovanie obslužnosti preberania dát zo servera „Host “ELAN -VYZ,realizácia stykových obvodov pre prezentáciu prevádzkových predpisov,rozpracovanie operatívnych schém pre zobrazovanie prenášaných technologických údajov.

Pre výber najvhodnejšieho variantu vyraďovania rôznorodého súboru vyraďova- nia objektov boli vypracované algoritmy hodnotenia nákladov,technicko-ekono-
mických parametrov používaných postupov,(napr.preddemontážna dekontamina- cia,demontáž,nakladanie s demontovanými časťami,atď.)a zariadení (jednoúčelové alebo špeciálne zariadenia).Realizácia projektu pracoviska pokro- pokročilých počítačových technológií,návrh obsahu a štruktúry informačných databáz (technologických systémov a stavebných objektov JE A-1),postupné naplňovanie databáz údajmi má zabezpečiť nevyhnutné podklady pre prípravu optimálneho postupu vyraďovania.V súčasnosti sú odlaďované čiastkové podprogramy (pre nákladové položky,porovnávanie a výber variantu)pre výpočet jednotlivých parametrov vyraďovania,príprava vstupných údajov pre modelový výpočet.Bol ukončený zber a overenie stavebných a technologických dát (pre
naplnenie informačných databáz pre vyraďovanie):

 • v obj.30 (HVB)a obj.41 (Čistiaca stanica technologických vôd)

 • pokračuje v obj.32 (medzistrojovňa).

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy procesu vyraďovania je zabezpečenie radiačnej bezpečnosti personálu v priebehu celého procesu.Sú vyberané a adaptované alebo podľa potreby pripravované výpočtové programy pre ocenenie a plánovanie dávkovej záťaže personálu,výpočtové postupy pre hodnotenie zdravotného rizika s využitím metódy „Life Table “ a metódy a nástroje pre praktickú aplikáciu princípov ALARA (As Low As Reasonably Achievable -najnižšie ako je možné rozumne dosiahnuť).Výsledky sú využívané komisiou ALARA SE-VYZ k usmerňova- niu expozície pri realizácii programov prác.

Pomocou scenárov popisujúcich a hodnotiacich ožiarenie pracovníkov počas spracovania a transportu kontaminovaného stavebného materiálu na skládky odpadu boli stanovené kritériá pre uvoľňovanie spod kontroly,uvoľňovacie úrovne stavebných materiálov z vyraďovania jadrových zariadení.

Analýza nuklidov v ožiarenom palive,koeficienty uvoľňovania pre jednotlivé skladovacie a čistiace médiá používané v JE A-1 poukazujú na dominantný význam vždy iba niekoľkých izotopov (4-5),ktoré sa menia v závislosti od druhu a prevládajúceho mechanizmu vzniku hodnoteného odpadu na JE A-1.Prehodnotenie scenárov bezpečnostných analýz - aktualizácia limitov a podmienok pre RÚ RAO Mochovce.Citlivostná a neurčitostná analýza bezpečnostných rozborov,príprava nového výpočtového prostriedku DUST -MS (dovolí hodnotiť procesy ovplyvňujúce zdrojový člen)pre hodnotenie bezpečnosti úložísk,patria k výsledkom,ktoré by mali viesť k zvýšeniu využiteľnosti RÚ RAO pri dodržaní jeho bezpečnostných parametrov.

Financovanie

Financovanie riešenia a realizácie úloh projektu je zabezpečované zo ŠFL.Časť nákladov je hradená z vlastných zdrojov SE a.s.Rada ŠFL schvaľuje požadované finančné prostriedky na základe predložených žiadostí SE a.s.

Radiačná bezpečnosť v procese vyraďovania JE A-1

Radiačné charakteristiky pracovného prostredia boli a sú systematicky sledované podľa príslušného prevádzkového predpisu.Prítomnosť rôznorodých RAO (kal,chrompik,...)v zložitých technologických systémoch (monžík,neutralizačná nádrž obj.41,bazén DS,PDS)kladie zvýšené nároky na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov.Priestory s vyšším dávkovým príkonom boli odtienené (prekrytie bazénu DS).Procesy vyžadujúce zložité manipulácie sú nacvičované na maketách zariadení.Reálne použitie existujúcich alebo v rámci projektu navrhnutých a vyrábaných jednoúčelových diaľkovo riadených manipulačných prostriedkov k realizácii technicky náročných úloh v prostredí s vyšším dávkovým príkonom je najprv simulované počítačom s využitím 3D modelu daného priestoru alebo zariadenia.

Aktuálne problémy usmerňovania expozície boli pravidelne prerokovávané na rokovaní komisie „ALARA “pred schvaľovaním pracovných programov a hľadané optimálne riešenia a postupy.Súčasne bola dávková záťaž pravidelne hodnotená vo výbore jadrovej bezpečnosti SE-VYZ.Hodnotenie dávkovej záťaže zamestnan- cov bolo periodicky prejednávané so zástupcom ŠZÚ SR pre SE-VYZ s hlavným dôrazom na najexponovanejšie práce.

Profesionálna expozícia zamestnancov SE-VYZ a dodávateľov je usmerňovaná podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky,ktorá je premietnutá do vnútorných predpisov SE-VYZ:

 • základná smernica VYZ/ZSM-052 „Radiačná bezpečnosť “,

 • prevádzkový predpis A-04 „Pravidlá všeobecnej a radiačnej bezpečnosti SE-VYZ “,

 • systému zabezpečenia kvality SE-VYZ.

Zvláštne režimy evidencie dávok a usmerňovania expozície sú zavedené pri prácach v dlhodobom sklade,reaktorovej sále,OP-koridore,pri nádržiach s rádioaktívnymi kvapalinami a dekontaminácii v uvedených priestoroch.

Odvoz paliva znížil inventár rádioaktivity na A-1 a tým aj potenciálny zdroj radiačnej záťaže a definitívne boli eliminované všetky riziká vyplývajúce z prítomnosti vyhoreného paliva na A-1.Odčerpávaním kvapalných RAO zo šácht obj.44/20 sa tiež znižuje riziko úniku do ŽP.Dlhodobým sanačným čerpaním podzemných vôd je obmedzované šírenie kontaminantov.Dominantnými zdrojmi potenciálneho ožiarenia zostáva realizácia činností spojená s vyraďovaním dlhodobého skladu,horúcej komory a vyberaním zvyškov kalu a štrku z nádrží obj.44/10 „Zložisko kvapalných RAO “.

V roku 2001,v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,je evidentný trend k zníženiu počtov zamestnancov v skupinách s vyššou expozíciou.Ani u jedného zamestnanca nedošlo k prekročeniu limitov ožiarenia v zmysle horeuvedeného zákona.Z pohľadu radiačnej bezpečnosti možno pozitívne hodnotiť trend znižovania expozície vybranej skupiny dlhoročne najvyššie exponovaných zamestnancov oddelenia paliva A-1 (od 1.1.2000 oddelenie transportu materiá- lov),ale aj u dosiaľ menej exponovaných zamestnancov.

Plynné výpuste (v rokoch 1996 -2001)dosahovali jednotky až desiatky MBq,čo predstavuje jednotky %ročného limitu.Kvapalné výpuste v rovnakom období dosahovali hodnoty (okrem trícia)desatín až jednotiek MBq,čo predstavuje desatiny až jednotky %ročného limitu.Pre aktivitu alfa nuklidov je o poriadok nižšia.Aktivita trícia v kvapalných výpustiach (v rovnakom období)bola desatiny TBq (okrem roku 1997),čo predstavuje desatiny až jednotky %ročného limitu.

Záver

Výsledkom riešenia a realizácie projektu v roku 2007 by malo byť dosiahnutie stavu,ktorý môžeme charakterizovať nasledovne (podrobne je špecifikovaný v prílohe Rozhodnutia ÚJD SR č.137/99,ktorým povolil I.etapu vyraďovania JE A-1): 

 

 • vyhorené palivo,používané v reaktore JE A-1,je vyvezené,

 • vysokoaktívne kvapalné RAO budú upravené alebo bezpečne preskladnené,

 • ostatné kvapalné a pevné RAO upravené (do vhodnej matrice)a uložené v RÚ RAO,alebo v prípade nemožnosti uloženia z akýchkoľvek príčin bezpečne skladované,

 • dlhodobý sklad vyhoreného paliva bude prázdny,dekontaminovaný a suchý,

 • určené priestory a zariadenia budú zdekontaminované,

 • zdroje potenciálneho ohrozenia ŽP budú definitívne odstránené,

 • neprevádzkované jadrové zariadenia budú trvalo kontrolované,aby nedošlo k úniku rádioaktivity.

V súčasnosti je lokalita Bohunice bez vyhoreného paliva z JE A-1.
Chrompik I.(o najnižšej objemovej aktivite)bol úspešne spracovaný.Pre chrompik o vyššej aktivite sú pripravené nové nádrže pre bezpečné skladovanie do doby jeho konečnej úpravy.Po úspešnom overení bude pokračovať úprava dowthermu spaľovaním v spaľovni BSC RAO.Ostatné kvapalné RAO sú priebežne upravované. Úspešne tiež pokračuje vyberanie RAO zo šácht obj.44/20 (Úložisko pevných RAO).Časovo náročnejším,z dôvodu prítomnosti väčšieho objemu kontaminované- ho štrku ako sa pôvodne predpokladalo,sa ukazuje vyprázdňovanie nádrže 2/1 obj.44/10.

Potreba vybudovania integrálneho skladu,splňujúceho kritériá pre strednodobé skladovanie (30 až 50 rokov)neuložiteľných RAO v RÚ RAO z akýchkoľvek dôvodov (s využitím i pre skladovanie inštitucionálnych RAO a kontaminovaných materiálov zachytených v SR)je opodstatnenou podmienkou pre realizáciu ďalších etáp vyraďovania JE A-1.Výber lokality,rozsah stavby (počet modulov)bude významne ovplyvnený názorom a súhlasom verejnosti.

Dominantnou úlohou naďalej zostáva vyraďovanie dlhodobého skladu vyhoreného paliva,kde zlepšením radiačnej situácie boli vytvorené podmienky k realizácii ďalších činností,zabezpečujúcich naplnenie rozhodnutia ÚJD SR.

 

Späť na obsah čísla