Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Radiačná kontrola a ochrana v SE-VYZ o.z.

Radiačná kontrola v odštepnom závode SE VYZ je vykonávaná na základe požiadavok zákonnej legislatívy Slovenskej republiky /zákon o metrológii,zákon o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky /.

Radiačná kontrola pozostáva z :

 • kontroly výpustí rádioaktívnych látok do biosféry

 • kontroly pracovného prostredia

Radiačná ochrana pozostáva zo :

 • zákonnej /filmovej /dozimetrie

 • operatívnej dozimetrie

Kontrola výpustí rádioaktívnych látok do biosféry

Výpuste rádioaktívnych látok do biosféry sú limitované rozhodnutím hlavného hygienika SR.Pre SE VYZ plynie zo zákona o metrológii povinnosť sledovať výpuste týchto látok do biosféry.Pre tento účel sú všetky výpuste do biosféry organizované a kontrolované.

Výpuste do atmosféry

V objektoch SE VYZ je využívaný princíp usmerneného prúdenia vzduchu.Čerstvý vzduch nasávaný prívodnými vzduchotechnickými systémami je vháňaný do obslužných chodieb a priestorov,odkiaľ prúdi do technologických priestorov a do skladov.Usmernené prúdenie vzduchu je zabezpečené odsávacími vzduchotechnickými systémami,ktoré majú vyšší sací výkon,ako systémy privádzajúce čerstvý vzduch.Tým je zabezpečený podtlak v technologických priestoroch a prúdenie vzduchu do týchto priestorov.Súčasne sa tým bráni aj prí-
padnému úniku rádioaktívnych aerosólov neorganizovaným spôsobom do biosféry.Odsávacie vzduchotechnické systémy sú vybavené filtračnými kolónami pre záchyt rádioaktívnych aerosólov.Filtrovaný vzduch ďalej prúdi z výtlaku ventilátorov odsávacími vzduchovodmi do ventilačného komína predpísanej výšky pre umožnenie rozptylu kontaminantov do ovzdušia.Pri každom z ventilačných komínov v objektoch SE VYZ sú inštalované monitory pre sledovanie trendu objemových koncentrácií rádioaktívnych látok vo vypúšťanom vzduchu a pevné držiaky bilančných filtrov pre bilancovanie vypustenej rádioaktivity do ovzdušia. Monitory výpustí sú pripojené na tzv.izokinetické odbery -so zabezpečeným stálym prietokom vzduchu {obvykle to je 1/1000 prietoku vzduchu ventilačným komínom /.Prietok je vynútený pomocou ventilátora,sajúceho vzduch z odberovej ružice.Ružica je umiestnená vo vnútri ventilačného komína v predpísanej výške,v ktorej je zabezpečené dostatočné premiešanie vypúšťaného vzduchu a teda aj odber reprezentatívnej vzorky.Vzduch prúdi z ružice cez sacie potrubie a ventilátor do spätnej vetvy zaústenej do päty komína.

Z odberovej slučky sú vyústené trasy pre :

 • kontinuálny monitor výpustí

 • stabilný bilančný filter

 • tríciovú kolónu alebo tríciový monitor,/na Medzisklade vyhoreného paliva aj na kolónu pre záchyt uhlíka / Odvodné trasy z uvedených zariadení sú zaústené do spätnej vetvy odberovej slučky.

Odvod vzduchu z objektov SE VYZ je zaústený do týchto ventilačných komínov:

 • objekty 30,32 ,34 (HVB JE A-1 )a objekt 28 sú zaústené do ventilačného komína JE A-1 /vetva „A “objekt č.46/

 • objekt 809 /bitumenačná linka /je zaústený do ventilačného komína JE A-1 /vetva „B “objekt č.46 /

 • objekt 808 /Bohunické spracovateľské centrum/je zaústený do vstavaného oceľového komína v obj.808

 • objekt 840 /Medzisklad vyhoreného paliva /je taktiež vybavený vlastným oceľovým komínom Všetky monitory sú raz ročne kalibrované a raz za dva roky úradne overované podľa ustanovení zákona o metrológii.Vo výpustiach
  do atmosféry sú limitované a teda aj kontrolované koncentrácie alfa
  aerosólov,beta aerosólov a stroncia 90.

Výpuste do vodných tokov

V súčasnosti sú monitorované výpuste v nasledovných kontrolných bodoch:

 • v objekte 41 z retenčnej nádrže pre objekty 28,30,32,34,41,4

 • monitorom kontaminácie MRK G 02

 • v objekte 41 z objektu 808 monitorom MR 100

 • v objekte 809 pre bitumenačnú linku monitorom MR 100

 • v objekte 809 z rozhrania VYZ -EBO dvomi monitormi MR 100 so 100 %zálohovaním

Vo vodných výpustiach sú uvedenými monitormi kontrolované objemové aktivity koróznych a štiepnych produktov.Monitory umožňujú tiež zber 24 hodinovej zlievanej vzorky pre vykonanie laboratórnych kontrol objemových aktivít vypúšťaných vôd.

Okrem uvedených činností zabezpečujeme dodávateľsky zisťovanie vplyvu činnosti nášho odštepného závodu na okolie prostredníctvom laboratórií vonkajšej dozimetrie SE EBO o.z..

Na financovaní činnosti uvedených laboratórií sa podieľame jednou tretinou všetkých nákladov.

Kontrola pracovného prostredia

Kontrolu pracovného prostredia zabezpečujú v našom závod tak stabilné zariadenia ako aj personál pomocou prenosných prístrojov.

Pomocou stabilných zariadené monitorujeme jednak objemové koncentrácie rádioaktívnych aerosólov a dávkové príkony ionizujúceho žiarenia

 • FHT 59S na Bohunickom spracovateľskom centre /rádioaktívne aerosóly /

 • CAM 100 na Medzisklade vyhoreného paliva /rádioaktívne aerosóly /

 • dva monitory AM 16 s elektronickými dozimetrami DMC 100 AM /dávkový príkon gama /na Bohunickom spracovateľskom centre

 • jeden monitor AM 16 s elektronickými dozimetrami DMC 100 AM /dávkový príkon gama /na Medzisklade vyhoreného paliva a monitor ADM 616 pre meranie dávkového príkonu gama v hale skladovacích bazénov,ktorý je stavaný pre monitorovanie aj počas seizmickej udalosti

 • v ostatných objektoch nášho odštepného závodu je zabezpečené meranie dávkových príkonov pomocou informačného systému AIS,a detektorov gama žiarenia v určených priestoroch objektov 30,32,41,809

Personál vykonáva mapovanie polí ionizujúceho žiarenia v pravidelných intervaloch prenosnými prístrojmi pre zisťovanie dávkových príkonov,povrchovej kontaminácie /sumárnej stierateľnej aj nestierateľnej /a objemových koncentrácií rádioaktívnych aerosólov.Používame prístroje typu RP 114,FHT 40 F1,FHT 40 F2,FHT 40 G,LB 1210,FHT 111,ADM 300 pre priame meranie dávkových príkonov
a povrchovej kontaminácie.Pre zisťovanie objemových koncentrácií rádioaktívnych aerosólov používame presávacie zariadenie typu JAP - T.Monitorovaný vzduch je presávaný cez vložený aerosólový filter.Filter je vyhodnocovaný na povrchovú kontamináciu a z presatého množstva vzduchu a celkovej zachytenej aktivity stanovujeme objemovú koncentráciu rádioaktívnych aerosólov.

Personál zisťuje úroveň povrchovej kontaminácie priestorov /steny a podlahy /a samotného zariadenia pomocou oterov.V tomto prípade je snímaná kontaminácia z vopred definovanej plochy 100 alebo 1000 cm 2 .Oterový materiál je vyhodnotený v meracej aparatúre na kontamináciu rádioaktívnymi nuklidmi.Z pomeru celkovej aktivity a zotretej plochy stanovujeme stierateľnú povrchovú kontamináciu.

Podľa zistených výsledkov dávkových príkonov a povrchovej konta - minácie predpisujem použitie príkazu „R “/radiačný príkaz /na výkon prác v priestoroch kontrolovaného pásma nášho odštepného závodu.

Radiačná ochrana pozostáva zo zákonnej dozimetrie a z operatív- nej dozimetrie.

Zákonná - filmová - dozimetria je zabezpečovaná nasledovne:

 • distribúcia a zber filmových dozimetrov,evidencia dávok a práca nad databázami je zabezpečovaná zamestnancami oodelenia radiačnej ochrany a kontroly SE VYZ o.z.

 • vyhodnotenie exponovaných a dodávky nových filmových dozimetrov a prvé naplnenie databáz dodávateľsky z SE EBO o.z.

Monitorovanie vnútornej kontaminácie je zabezpečované
dodávateľsky na Závodnom zdravotnom stredisku SE EBO o.z.

Operatívne dozimetria je zabezpečovaná oddelením radiačnej ochrany a kontroly SE VYZ o.z.

Pre operatívne stanovovanie dávok zamestnancov sú používané elektronické dozimetre typov DMC 90 a DMC 100,ktoré budú nahradené v priebehu roka 2002 elektronickými dozimetrami typu DMC 2000.Oprava jedného dozimetra DMC 90 vychádza totiž drahšie.

Výkon operatívnej dozimetrie je stanovený zákonom o ochrane zdravia ľudí a jeho vykonávacou vyhláškou.

V súčasnosti je budovaný nový systém termoluminiscenčnej dozimetrie pre stanovovanie dávok na jednotlivé časti ľudského tela respektíve na jednotlivé orgány.

   

Späť na obsah čísla