Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

Nový zákon o odpadoch a jeho aplikácia v podmienkach
Slovenských elektrární,a.s.

Keď pred desiatimi rokmi bol v roku 19991 Národnou radou
Slovenskej republiky schválený zákon č.238/1991 Z.z.o odpadoch bolo jeho hlavným cieľom zaviesť systém do celej oblasti nakladania s odpadmi.Oblasť nakladania s odpadmi bola tak poslednou z oblastí životného prostredia po vode
a ovzduší,ktorá si v Slovenskej republike vyžadovala komplexnúprávnu úpravu.

Dnes,presne po desiatich rokoch vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č.223/2001 Z.z.Jeho schváleniu a vydaniu predchádzali dva roky príprav zo strany rezortu Ministerstva životného prostredia,dva roky prednášok,vysvetľovaní a búrlivých diskusií s pomerne komplikovaným systémom pripomienkovania s viac ako 1 700 pripomienkami.Samotné vyvrcholenie tohto procesu - schválenie zákona v NR SR však opätovne potvrdilo známu skutočnosť,že podstatná časť poslancov nepochopila zámer zákona a možno ani nevedela čo schvaľuje,pričom ich hlavným cieľom bolo „blysnúť sa “pozmeňovacími návrhmi a doplneniami. Najžiarivejšou perličkou schvaľovacieho procesu bol návrh,ktorým sa cez zákon o odpadoch zakázala výroba a dovoz PVC a výrobkov z neho na Slovensko po 1.ja-
nuári 2008.

Napriek vyššie spomenutým komplikáciám je potrebné konštatovať,že rozsiahlu právnu úpravu nakladania s odpadmi v Slovenskej republike si vyžiadala požiadavka OECD prispôsobiť oblasť dovozu a vývozu odpadov predpisom OECD.Ďalším dôsledkom úpravy bolo prispôsobenie slovenského právneho poriadku v oblasti odpadového hospodárstva európskej legislatíve.Súčasne platná právna úprava v zákone o odpadoch a súvisiacich vyhlášok dosahuje súlad s právom EÚ na úrovni približne 80 až 85 %,pričom prebrala nasledovné právne predpisy EÚ:

 • smernicu Rady č.75/442/EHS o odpadoch,ktorá je rámcovou smernicou pre celú oblasť odpadov,

 • smernicu Rady č.91/689/EHS o nebezpečných odpadoch,

 • nariadenie Rady č.259/93 o dozore a kontrole zásielok odpadov vo vnútri ako aj do a z EÚ,

 • smernicu Rady čo 91/157/EHS batériách a akumulátoroch obsahujúcich určité nebezpečné látky,

 • smernicu Rady č.75/439/EHS o zneškodňovaní odpadových olejov,

 • smernicu Rady č.1999/31/EHS o skládkovaní odpadu,

 • časť novej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/53/ES o starých vozidlách,

 • časť z návrhu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady
  č.2000/C-25/02 o spaľovaní odpadov.

Ďalším dôležitým krokom zosúlaďovania práva EÚ s právom SR je už pripravovaná novelizácia zákona č.223/2001 Z.z.o odpadoch,ktorá bude dopĺňať súčasne platný zákon o zvyšnú časť právnych predpisov EÚ a príprava zákona o obaloch a odpadoch z obalov,ktorý bude plne v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č.94/62/ES.

Týmito dvomi krokmi by sa mal zavŕšiť proces úplného zosúladenia práva SR s právom EÚ v jednej z najdôležitejších oblastí životného prostredia - v odpadovom hospodárstve.

V Slovenskej republike sa ročne vyprodukuje približne 20 mil.ton odpadu,pričom tento údaj je pomerne na rovnakej úrovni už od roku 1995.Z tohto množstva približne 50 %tvoria odpady charakteru ostatné,45 %odpady zvláštne a asi 5 %odpady nebezpečné.Z uvedeného celkového objemu produkovaných odpadov priemyselný sektor vyprodukuje približne 2,3 mil.ton,čo je po poľnohospodárskomsektore (4,5 mil.ton)druhý najväčší objem odpadov vyprodukovaných jednotlivými rezortmi národného hospodárstva.

Slovenské elektrárne,a.s.ako dominujúci výrobca elektrickej energie a tepla v Slovenskej republike,vyprodukujú ročne približne 1,2 až 1,4 mil.ton odpadov,a sú jedným z rozhodujúcich producentov odpadov v SR.Preto akákoľvek zmena právnej úpravy v oblasti nakladania s odpadmi musí byť okamžite a veľmi citlivo implementovaná do systému starostlivosti o životné prostredie v SE,a.s.

Dopady nového zákona o odpadoch do prevádzky energetic-
kých zariadení.

Už do platnosti pôvodného zákona o odpadoch v roku 1991 sa medzi prevádzkovateľmi elektrární a teplární (SE,ZSE,SSE,VSE,VSŽ a ďalšie podniky)na jednej strane a Ministerstvom životného prostredia SR zastúpeným Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP)na strane druhej zvádzala ostrá diskusia o mechanizmoch a kritériách zaraďovania odpadov,a to predovšetkým produktov zo spaľovacích procesov elektrární a teplární do kategórie zvláštny resp.nebezpečný.

Prevádzkovatelia spaľovacích zariadení trvali na základe dlhoročných výsledkov fyzikálno - chemických analýz popolov na skutočnosti,že produkované popoloviny nemajú charakter nebezpečného odpadu,čoho dokladom bolo aj využívanie popola ako prísady do stavebných materiálov v krajinách EÚ.Právna úprava v EÚ jednoznačne určovala,že odpady z elektrární ako sú popol,škvára,prach z kotlov ako aj popolček z uhlia (okrem popolčeku a prachu z kotlov,v ktorých je spaľo-
vaný olej)sú odpady charakteru ostatné,a preto aj v krajinách EÚ veľmi intenzívne žiadané a využívané v stavebnej produkcii.

Tento,takmer 10 ročný neuralgický bod sporu,riešený zo strany SIŽP pokutami a zo strany producentov odvolávaním sa na jednotlivé súdy vrátane Najvyššieho súdu SR,sa aplikovaním práva EÚ do slovenskej legislatívy jednoznačne vyriešil v prospech producentov odpadov a všetky popoly,škvára,prach a popolček zo zariadení spaľujúcich hnedé resp.čierne uhlie sú odpady ostatného charakteru a je možné ich využívať predovšetkým v stavebnej výrobe (čo sa inak v celej ČR a SR realizuje od 50-tych rokov).Tento moment znamená pre SE,a.s.približne 800 000 až 1 mil.ton popolov z kategórie zvláštny odpad do kategórie ostatný odpad,pričom nakladanie (zber,doprava a zneškodnenie)s takto zaradeným odpadom je pre producenta podstatne jednoduchšie a finančne menej náročné.

Ďalšou oblasťou,ktorá sa v rozhodujúcej miere dotýka predovšetkým miest a obcí,ale aj právnických osôb,medzi ktoré patria SE,a.s.je ďalšia prevádzka a súčasné využitie kapacít prevádzkovaných skládok odpadov.

Slovenské elektrárne,a.s.sú prevádzkovateľmi skládok odpadov,ktorých sa dotkne nová právna úprava v odpadovom hospodárstve a to predovšetkým v tom,že do konca septembra 2001 musia byť pre každú skládku spracované oprávnenými osobami odborné posudky.Tieto odborné posudky musia byť predložené spolu s pôvodnou dokumentáciu,ktorá slúžila ako podklad pre vydanie stavebného povo-
lenia na príslušné Okresné úrady na nové zaradenie skládok odpadov do príslušnej triedy odpadov.

T dochádza k zmene doterajších tried skládok odpadov z I.až III.stavebnej triedy na nové triedy skládok a to skládky pre inertný odpad,nie nebezpečný odpad a nebezpečný odpad.

Zároveň všetky skládky odpadov musia mať do konca 2001 spracovanú projektovú dokumentáciu na uzavretie,rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po ukončení ich životnosti.Podľa schválenej dokumentácie príslušným Okresným úradom budú musieť SE,a.s.od 1.júla 2002 špeciálne pre každú skládku vytvoriť tzv.„účelový rezervný fond “na jej uzavretie,rekultiváciu a monitoring,na ktorom sa po obdobie prevádzky rovnomerne budú kumulovať finančné prostriedky.Tieto finančné prostriedky nebudú môcť byť počas životnosti skládky zo strany prevádzkovateľa čerpané a výlučne budú slúžiť ako základný balík finančných prostriedkov potrebných na rekultivácie skládok.

Uvedené požiadavky novej právnej úpravy prevádzky skládok odpadov sa v rámci SE,a.s.dotýkajú:

 • skládky II.stavebnej triedy pre kaly z chemickej úpravy chladiacich vôd v Pastuchove v správe SE -EBO,o.z.,ktorá podľa novej právnej úpravy by mala byť na základe odborného posudku zaradená ako skládka pre nie nebezpečné odpady,

 • skládky III.stavebnej triedy pre komunálny odpad v Žlkovciach v správe SE -EBO,o.z.,ktorá by mala byť na základe odborného posudku zaradená ako skládka pre nie nebezpečné odpady,

 • skládky I.stavebnej triedy pre ukladanie stabilizátu v Zemianskych Kostoľanoch v správe SE -ENO,o.z.,ktorá podľa novej právnej úpravy by mala byť na základe odborného posudku zaradená ako skládka pre inertné odpady,

 • skládky III.stavebnej triedy pre priemyselný a komunálny odpad vo Vojanoch v správe SE -EVO,o.z.,ktorá podľa novej právnej úpravy by mala byť na základe odborného posudku zaradená ako skládka pre nie nebezpečné odpady a

 • skládky II.stavebnej triedy pre ukladanie stabilizátu vo Vojanoch v správe SE -EVO,o.z.,ktorá podľa novej právnej úpravy by mala byť na základe odborného posudku zaradená ako skládka pre inertné odpady.

Technické podmienky prevádzky skládok odpadov musia predovšetkým spĺňať požiadavky na:

 • tesnenie skládky odpadov -geologické resp.umelé tesnenie so stanovenými koeficientmi priepustností a to pre
  -skládky na inertný odpad k f <10 -7 ,hrúbka ≥1 m,
  -skládky pre odpad,ktorý nie je nebezpečný k f <10 -9 ,hrúbka ≥1 m,
  -skládky pre nebezpečný odpad k f <10 -9 ,hrúbka ≥5 m,
  -umelé tesnenie skládky nebezpečných odpadov musí pozostávať z vrstvy 2,5 mm HDPE fólie a skládky pre nie nebezpečné odpady z vrstvy 1,5 mm DPE fólie,

 • odvádzanie a zachytávanie priesakových vôd a zachytávanie skládkových plynov

V prípade,že skládky nebudú spĺňať vyššie uvedené technické požiadavky,bude ich prevádzka zákonom obmedzená len do 31.12.2008.

V súčasnom období sa v spolupráci s oprávnenými osobami,ktoré spracovávajú odborné posudky pre skládky odpadov,analyzuje technický stav skládok.Na základe tejto analýzy bude potom výlučne v rukách SE,a.s.ďalšie rozhodnutie o ich ďalšej prevádzke po roku 2008.

Záver

Nový zákon o odpadoch v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje v oblasti životného prostredia najväčšiu doteraz realizovanú právnu úpravu.Táto právna úprava má a bude mať obrovský dopad na spoločnosť,občanov,právnické osoby a finančné prostriedky.Zákon o odpadoch prinesie pre Slovenskú republiku zásadnú zmenu v zlepšení života nás všetkých a životného prostredia okolo nás.

 

Späť na obsah čísla