Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

    

Menu

 

A kde sú reaktory VVER 440 v porovnaní so
svetom v hodnotení metódou PSA -CDF?

Čitatelia si ešte asi pamatajú,že sme sa spoločne v predchádzajúcom čísle zaoberali hodnotením bezpečnosti jadrových elektrární pomocou prevádzkových ukazovateľov WANO ako aj INPO Indexu.Ďaľšia metóda,ktorou sa hodnotií úroveň jadrovej bezpečnosti jednotlivých JE je hodnota CDF.

Čo to je?

CDF je skratka z anglického názvu Core Damage Frequency,a je to vlastne iba PRAVDEPODOBNOSTNÉ hodnotenie.Je to teoreticky extrémne malá,ale predsa len pradvepodobnosť možnosti porušenia celistvosti aktívnej zóny reaktora (spôsobenej nejakou poruchou,rsp.súhrnom porúch).Samozrejme,čím je hodnota CDF nižšia - tým je zaručená vyššia úroveň jadrovej bezpečnosti.

Je to hodnotenie,ktoré nie je deterministické,ale je založené na výpočtoch teórii pravdepodobnosti PSA (Probabilistic Safety Analysies),kde berie do úvahy a vyhodnocuje štatistické údaje projektu a prevádzky JE a porovnáva tieto údaje aj s inými JE rovnakého projektu v tej-ktorej energetickej spoločnosti,krajine rsp.vo svete.

NIE JE TO JEDNODUCHÁ METÓDA,naopak,jej vysvetlenie by asi presiahlo obsah tohoto čísla časopisu.Pri ňom je zároveň dôležité,ako je systém „doťahovaný do konca “pretože mimoriadne záleží aj na jednotlivých okrajových podmienkach,ktoré sú brané pri výpočtoch do úvahy.Toto hodnotenie zvyčajne nie je rýchle,ale v poslednom období sú už aj modely ktoré dokážu pracovať „on-line“ a ukazovať potenciálne zmeny CDF pri prípadných zmenách konfigurácie
technologických systémov.

Oficiálne hodnoty CDF sú prakticky vždy kontrolované nezávislými organizáciami, rsp.aj medzinárodnými misiami ako napr.MAAE.Na Slovensku sa okrem samotných JE v Bohuniciach a v Mochovciach zaoberajú touto metódou a majú svoje kvalitné kádre už renomované firmy ako sú RELKO sro.a VÚJE as.V medzinárodnej praxi sú známe tri úrovne PSA,a okrem toho sú typické výpočty obené pre plný výkon JE, polovičný výkon a taktiež pre režim odstávky a výmeny paliva.Na rozdiel od prechdádzajúceho hodnotenia,tu môžeme napríklad oceniť aj potenciálny vplyv ľudského činiteľa,alebo zvlášť využiť túto metódu na potvrdenie pozitívneho vplyvu modifikácií či rekonštrukcií na jadrovú bezpečnosť.Treba pripomenúť aj ten dôležitý fakt,že táto metóda nie je príliš stará.Úplne prvá „Full-scope “PSA
štúdia /WASH 1400/bola publikovaná v USA v roku 1975.Dnes sú tieto hodnotenia prakticky vyžadované jadrovými dozormi skoro vo všetkých štátoch OECD.PSA je dnes už štandartná metóda hodnotenia,a úspešne sa používa na rôznych etapách od projektovania až po bežnú prevádzku JE.Samozrejme,že sme nemohli ujsť našej histórii a prístup v krajinách tzv.Východnej Európy ako nás nesprávne nazývajú bol spočiatku trošku odlišný,a prvé hodnotenia v bývalom socialistickom tábore boli hodnotené podľa „RDIPE “jedného z Moskovských jadrových inštitútov.Prvým priekopníkom skutočnej PSA na Slovensku bol pán Ing.Peter Škvarka,ktorý bol taktiež aj prvým slovenským autorom odbornej knihy na túto tému.

Neskôr bolo a je vypracovávaných množstvo štúdií a hodnotení PSA pre jednotlivé JE.Jeden zo zaujímavých zdrojov informácií je aj štúdia Európskej Komisie /Report EUR 17567 EN/,kde je hodnotenie súčasnej úrovni PSA -CDF pre reaktory bývalého Sovietskeho projektu.Keď ju doplníme s najnovšími hodnotami ,ktoré boli dosiahnuté medzitým /Report EK je z roku 1999/získame zaujímavé porovna-
nie.Pozrime sa na výsledky spoločne.

VÝZNAČNÉ ÚSPECHY V BOHUNICIACH A V MOCHOVCIACH.

Medzi prvými výsledkami ktoré boli vypočítané pre JE V-1 v Jaslovských Bohuniciach bola hodnota CDF =1,7 E-03,po uskutočnení tzv.Malej Rekonštrukcie bola už CDF =8,89 E-04,čo umožnilo vedeniu Bohuníc,zaviesť uniktátnu metódu,ktorá bola úspešne aplikovaná počas nasledujúcej Postupnej Rekonštrukcii a to predbežné výpočty PSA pre možný dopad technických modifikácií na úroveň celkovej CDF.

Takýmto spôsobom boli dosiahnuté výraznejšie úspechy vo zvyšovaní jadrovej bezpečnosti,ako aj ušetrené značné množstvo finančných nákladov,pretože najprv bol prepočítaný ich možný prínos!Technické podklady boli hodnotené a posudzované na tzv.Technickom výbore pre rekonštrukciu ako aj na Výbore jadrovej bezpečnosti.Tieto inštitúcie sa neskôr stali vzorovým obrazom pre aplikovania aj na úrovni JE Mochovce ako aj na úrovni SE,a.s.teda v rámci celej elektrárenskej spoločnosti.

Zatiaľ finálny výsledok pre JE V-1 po Postupnej Rekonštrukcii je CDF =2,56 E-05,a to ešte pred zakončenou implementáciou symptómovo orientovaných prevádzkových predpisov,ktoré túto hodnotu ešte znížia.

Základné rozdelenie reaktorov Sovietskych projektov môžeme rozdeliť pre tento náš článok na dva typy.Nebudeme tu uvažovať projekty rýchlych reaktorov (JE Aktau a Beloyarsk),a taktiež nebudeme hodnotiť reaktory RBMK,pretože tie nikdy neboli transferované za hranice vtedajšieho Sovietskeho zvazu.A nebudeme tu tiež spomínať VVER 1000,pretože tie sa na Slovensku neprevádzkujú.

Budeme hovoriť o štandardných projektoch,pretože prvé z nich sú vždy obyčajne trošku odlišné.Sú to reaktory VVER-440 -typ V-230 (ako sú prevádzkované v Bohuniciach dva bloky na JE V-1)

Krajina

JE

Typ 
reaktora

Počet
blokov

Výkon
MWe

Rusko    Novovoronež V-230 2  2 x 440
  Kola V-230 2 2 x 440
    V-213 2 2 x 440
Ukrajina Rovno V-213 2 2 x 440
Arménsko Metzamor V -230 mod. 1 1 x 440
Bulharsko Kozloduy V -230 4 4 x 440
Maďarsko Pakš V -213 4 4 x 440
Česká republika Dukovany V -213 4 4 x 440
Slovensko Bohunice  V -230 2 2 x 440
    V -213 2 2 x 440
  Mochovce V -213 2 2 x 440
Fínsko Loviisa V -213 2 2 x 440 (520)

Potom sú reaktory VVER-440 -typ V-213 (ako sú prevádzkované v Bohuniciach dva bloky na JE V-2,a dva bloky v Mochovciach).

No a nakoniec pozrime sa kde sme v porovnaní s niektorými reaktormi iných krajín.Nemáme sa opať za čo ani hambiť a ani dôvod byť znepokojení čo sa týka úrovne jadrových reaktorov prevádzkovaných u nás.Vynikajúca úroveň dosiahnutá na blokoch v Mochovciach bude zrejme aplikovaná po rekonstrukcii aj na V-2 v Bohuniciach a preto by sa skôr mali zamyslieť tí ktorí jadrovú energetiku na Slovensku chcú predčasne a neopodstatnene pochovať!

   

Späť na obsah čísla