Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

   Valné zhromaždenie SJF
   7. 12. 2001
   

 


  
Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Vyhlásenie VZ SJF 
  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 

   Valné zhromaždenie SJF
   23. 11. 2000
   

 

Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 
 
    

Valné zhromaždenie SJF
(7. 12. 2001)

Druhé valné shromaždenie Slovenského jadrového fóra sa konalo dňa 7. decembra 2001 vo veľkej zasadačke SEA v Bratislave. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 60 členov a niekoľko pozvaných hostí.

Zahájenie

Ako v minulosti, aj tohtoročné valné zhromaždenie SJF malo dve časti. V prvej sa riešili vnútorné problémy života SJF. V krátkom prejave analyzoval činnosť SJF od prvého Valného zhromaždenia jeho prezident Ing. Tibor Mikuš. Vyzdvihol najmä dobrovoľnosť prác členov SJF, ktorí bez nároku na odmenu venujú svoj čas šíreniu objektívnych informácií o možnostiach i problémoch rozvoja jadrovej energetiky. Správu o hospodárení predniesol predseda Dozornej rady SJF doc. Ing. Eduard Metke, CSc. Po diskusii VZ napokon okrem uvedených dokumentov schválilo aj osobitné vyhlásenie SJF k súčasnému stavu využívania odborných a vedeckých poznatkov v rozhodovacej sfére.

V druhej časti valného zhromaždenia sa konal odborný seminár zameraný najmä na problematiku jadrových elektrární z hľadiska ich budúcnosti, i z hľadiska nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. 

Slovenské jadrové fórum pokračuje vo výzve na odbornú a politickú diskusiu všetkých zainteresovaných strán, hlavne s tými pracovníkmi štátnej správy, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska.

Po ukončení VZ SJF sa konala tlačová beseda s prítomnámi novinármi.

Spracované podľa podkladov: SJF, SE, FEI 
Foto: pseek, 2001