Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

   Valné zhromaždenie SJF
   7. 12. 2001
   

 


  
Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Vyhlásenie VZ SJF 
  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 

   Valné zhromaždenie SJF
   23. 11. 2000
   

 

Informácia o konaní 
VZ SJF 

  
Fotogaléria z priebehu 
VZ SJF 
 

  
Vyhlásenie Valného zhromaždenia Slovenského jadrového fóra k potláčaniu odbornosti pri rozhodovaní o budúcnosti slovenskej jadrovej energetiky

Valné zhromaždenie Slovenského jadrového fóra (VZ SJF) upozorňuje na existenciu úzkych väzieb medzi prosperitou hospodárstva a vytvorením podporného prostredia na presadenie sa vedeckých a odborných poznatkov pri strategickom rozhodovaní o elektroenergetike. Vychádzajúc z analýzy dopadov niektorých rozhodnutí v oblasti energetického hospodárstva VZ SJF konštatuje, že došlo k niekoľkým závažným prípadom stupňovania neodôvodneného tlaku na integritu slovenskej energetiky s následným deštrukčným vplyvom na jej efektívnosť a funkčnosť s možnými závažnými dopadmi na celú ekonomiku SR. Ide najmä o nasledovné rozhodnutia a činnosti, ktoré na jednej strane svedčia o neodbornom a spolitizovanom prístupe rozhodovacích štruktúr štátneho aparátu:

 1. Rozhodnutie o predčasnom odstavení jadrovej elektrárne V-1 (JE V-1) bolo podložené zmanipulovanými faktami a mediálne sa vydáva za dôsledok technických a ekonomických analýz, ktoré ale v skutočnosti buď nejestvujú alebo sú účelovo spracované.
     

 2. Šírenie poloprávd o zľahčovaní skutočných ťažkých dopadov odstavenia JE V-1 na nevyhnutný rast cien elektrickej energie (minimálne o 10 %) .
    

 3. Neriešenie pokrytia primeraných príspevkov do fondu likvidácie jadrových elektrární,
    

 4. Mediálne kampane proti jadrovej energetike, v ktorých sa neposkytuje primeraný priestor na alternatívne riešenia o prevádzke jadrových elektrární.
    

 5. Podpis nevýhodnej zmluvy s Európskou bankou pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD) o finančnej pomoci EÚ pre Slovenskú republiku. Táto pomoc nielenže vnucuje slovenskému hospodárstvu nevýhodnú pozíciu pri termíne definitívneho odstavenia JE, ale predstavuje iba úhradu približne jednoročnej straty z nevýroby elektrickej energie v JE V-1. Táto pomoc podľa pravidiel EBRD zakladá v sebe aj silné ohrozenie účasti slovenských firiem na veľkej časti predpokladaných odstavovacích a likvidačných prác. Vznikajú tiež oprávnené otázky - ako a kto bude profitovať z poskytovaných financií ktoré majú byť poskytnuté do roku 2006 -2008 ale reálne potrebné budú až po tomto období.
    

 6. Reštrukturalizácia slovenskej energetiky v majetkovom a funkčnom rozdelení sa vykonáva nad rámec povinných požiadaviek európskej smernice 96/92/EC. Súčasný svetový trend je v zlučovaní menších elektroenergetických firiem a nie v rozčleňovaní malých firiem na ešte menšie.
    

 7. Ignorovanie nevyhnutnosti zreálniť ceny elektrickej energie a účelovo politicky podmienené odkladanie rozhodnutí o úprave cien elektrickej energie.
    

 8. Potláčanie aktivít na nevyhnutnú inováciu odborne chybnej "Energetickej politiky", ktorú na základe zmanipulovaných podkladov vzala na vedomie vláda SR dňa 12. 1. 2000.

S poľutovaním hodnotíme najmä odborne i ekonomicky neodôvodnený krok vlády SR, ktorý bude mať dlhodobo veľmi negatívne ekonomické dopady na celé hospodárstvo a na každého obyvateľa Slovenska. Podľa VZ SJF v súčasnosti neexistujú známe technické, ekonomické, ale ani bezpečnostné dôvody na predčasné odstavenie jadrovej elektrárne V-1. Z vývoja nákladov a cien elektrickej energie v Európe sa dá očakávať, že v budúcnosti za každú dovezenú megawatthodinu zaplatíme minimálne 2-krát viac, ako budú náklady na vyrobenú elektrinu z blokov V-1. Reálny odhad strát vyplývajúci z odstavenia JE V-1 je približne 50 mld. Sk v súčasnej hodnote, čo zodpovedá asi 20 % ročného štátneho rozpočtu SR. Dovezená elektrická energia bude tiež závažným spôsobom zhoršovať bilanciu zahraničného obchodu a nepriaznivo bude ovplyvňovať zamestnanosť.

Celý postup vlády je nepochopiteľný o to viac, že mnoho uznávaných odborníkov už niekoľko rokov vecne argumentuje voči technickej i ekonomickej neodôvodniteľnosti odstavenia JE V-1. V rozhodovacom procese boli argumenty skutočných odborníkov vytlačené na okraj diania; s hanlivými a neúctivým prívlastkami "jadrovčíci", "betónová lobby" a pod. V kultúrnej spoločnosti je bezprecedentný taký postup, keď odborná verejnosť je zosmiešňovaná, spochybňovaná nekompetentnými vládnymi úradníkmi a priestor na rozhodovanie dostávajú politicky dosadení ľudia bez primeraných odborných technických i ekonomických vedomostí.

Vychádzajúc z uvedených faktov považujeme za nevyhnutné preskúmať možnosti obnoviť rokovania a vecnými argumentmi zmeniť bezprecedentné záväzky SR o postupnej likvidácii slovenskej jadrovej energetiky zvlášť, ak sa poukáže na negatívne ekonomické dopady a odborne sa preukáže dostatočná úroveň jadrovej bezpečnosti. Takúto aktivitu budú iniciovať aj členovia Európskeho parlamentu po nedávnej osobnej návšteve elektrárne V-1. Jadrová bezpečnosť tejto elektrárne je dokázateľne vyššia, ako mnohých porovnateľných reaktorov niektorých hospodársky vyspelých európskych krajinách. Elektráreň V-1 patrí aj podľa objektívnych technických ukazovateľov do lepšej polovice všetkých prevádzkovaných reaktorov na svete.

Po celospoločenských zmenách v roku 1989 je návrat k všetkým naznačeným spolitizovaným praktikám úplne nepochopiteľný a ťažko akceptovateľný. Ignorancia odborných a vedeckých argumentov pri rozhodovaní o budúcnosti slovenskej elektroenergetiky sa môže veľmi negatívne odraziť nielen na efektívnosti hodpodárstva, ale aj dobrom mene SR v zahraničí.

Valné zhromaždenie Slovenského jadrového fóra
Bratislava 7. 12. 2001.