Home

O SJFAktivityBulletinInfoservisO jadrovej energetikeKontaktLinks

 

Brusel, 26.6.2002

Tlačová správa z Európskej komisie

Európska komisia presadzuje viac koordinovaný prístup k energii:
uverejnenie výsledkov debaty o Zelenej knihe o bezpečnosti dodávok

Zelená kniha o bezpečnosti dodávok energie v Únii, uverejnená v Európskej komisii v novembri 2000, vyvolala mimoriadne živú debatu, vyvolala veľké množstvo príspevkov a spôsobila dokonalé výmeny názorov medzi európskymi a národnými inštitúciami v priebehu posledných 15 mesiacov, s viac ako 30 000 prístupmi na web stránku zaznamenanými za mesiac, viac ako 300 usporiadaných konferencií a 236 oficiálnych príspevkov, prijatých od rôznych inštitúcií, úradov, asociácií a mimovládnych organizácií (NGO). Dnes Komisia uverejnila správu, ktorá informuje o tejto plodnej debate. Vyplynuli dve témy: potreba väčšej diverzifikácie zdrojov energie a potreba formulácie koordinovanej energetickej stratégie. „Štáty, ktoré stoja pred podobným problémom, musia hľadať spoločné riešenie“ povedala Loyola de Palacio, viceprezidentka Komisie, zodpovedná za energiu a transport.

S výhľadom na nasledujúcich dvadsať alebo tridsať rokov upriamuje Zelená kniha pozornosť na štrukturálnu slabinu dodávok energie Európskej únie a na ich zvyšujúcu sa zraniteľnosť. Import predstavuje 50% celkových požiadaviek Únie na energiu, avšak môže sa zvýšiť na 70% v roku 2030 ak sa nič nezmení, a 90% v prípade ropy. Na základe týchto trendov vyvolávajú záväzky Únie podľa Protokolu z Kyotó, ako aj obnovené napätie na medzinárodnej scéne vytvorenie nového pohľadu na európske dodávky energie, podobne ako sa uberá myslenie v množstve krajín mimo EÚ, vrátane Japonska a USA.

Zelená kniha predložila dobrý tucet otázok na bezprecendentnú debatu o budúcnosti energetických dodávok Únie. Početné odpovede a reakcie boli prijaté členskými štátmi – vrátane parlamentných a regionálnych zhromaždení, spotrebiteľských združení a NGO: Komisia dostala 236 oficiálnych príspevkov v priebehu konzultačného obdobia. Rada vytvorila niektoré predbežné závery a európsky parlament, jeho ekonomický a sociálny výbor a výbor pre regióny predložili veľmi podrobné názory. Obrovská odozva ukázala, že Zelená kniha splnila očakávanie: okrem diskusií v inštitúciách bolo zaznamenaných až 30 000 návštev na web stránke za mesiac, viac ako 20 000 kópií Zelenej knihy a 100 000 brožúr bolo distribuovaných, viac ako 300 konferencií bolo uskutočnených v Európe, pri čom 28 z nich bolo uskutočnených v kandidátskych krajinách.

Z debaty vyplynuli nasledujúce ponaučenia:

  • Prednosť musí dostať náročná stratégia riadenia spotreby, v záujme podchytenia a riadenia spotreby. Bez vyčkania na záver debaty navrhla Komisia viaceré legislatívne dokumenty, menovite tie, ktoré boli prijaté v septembri 2001 o podpore obnoviteľných zdrojov energie, iný o šetrení energie v budovách, alebo ostatne, o opatreniach na podporu biopaliva. Zavedenie týchto opatrení môže priniesť úsporu približne 10% v konvenčnej spotrebe energií v nasledujúcich rokoch. Komisia tiež započala posunovať nevyváženosť európskej transportnej stratégie.

  • Potreba uvažovania o lepšej organizácii a koordinovanom používaní zásob ropy a plynu, v reakcii na geopolitické neistoty a nestálosť cien ropy s pripomenutím, že v roku 2004 bude rozšírená Únia konzumovať viac ako 20% svetovej produkcie ropy. Takáto stratégia by mohla vytvoriť stabilnejší kontext pre doplnenie vnútorného trhu s energiou tým, že by kládla väčší dôraz na solidaritu medzi členskými štátmi v dobách krízy. Komisia posudzuje návrhy v tejto oblasti.

  • Pevnejšie väzby medzi Úniou a jej partnermi v energetických surovinách. Dialóg, započatý Európskou úniou umožnil započať projekty transparentnosti trhov, bezpečnosti sietí, ochrany investícií a identifikácie najvýznamnejších projektov spoločného záujmu. Mal by tiež poskytnúť príležitosť na stanovenie najlepšie budúce využívanie dlhodobých zmlúv na dodávky a dohôd o podiele na výrobe.

  • Potreba diskusie o budúcnosti jadrovej energie, ktorá závisí od nájdenia jasných, udržateľných a nejednohlasných odpovedí na témy štandardov bezpečnosti a spracovania a transportu rádioaktívnych odpadov. Jadrová energia tvorí dnes 35% elektriny vyrobenej v Únii a šetrí viac ako 300 miliónov ton emisií CO2, čo je ekvivalent polovice automobilov na Európskych cestách. Komisia usudzuje, že dozrel čas na otvorenie cesty k správnemu prístupu Spoločenstva k jadrovej bezpečnosti vo forme spoločných štandardov a k Európskym kontrolným mechanizmom. Európska únia zamýšľa držať prísnu stratégiu bezpečnosti jadrových elektrární, osobitne v prístupových rokovaniach a posudzuje tento bod ako špecifickú podmienku vstupu do Únie.

Najväčším ponaučením, ktoré vyplynulo z debaty o Zelenej knihe je určite potreba zaviesť komplexnú stratégiu bezpečnosti dodávok, ktorá bude kombinovať dlhodobé očakávania, mechanizmy dozoru na Európskom trhu a väčšiu transparentnosť svetových trhov, osobitne s pevnejšími vzťahmi s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. V dobe, kedy Únia vytvára pre seba integrovaný vnútorný trh s energiou, ktorý je najväčší na svete, je teraz podstatné divezifikovať zdroje energie a zdroje dodávok a dať Únii prostriedky na užšiu koordináciu opatrení na zabezpečenie bezpečnosti dodávok.

28.6.2002 
Slovenské jadrové fórum
Ing. Vladimír Grujbár